Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії: Експериментальна частина. Розділ 1 (Визначення молярної маси вуглекислого газу. Визначення еквівалентної маси магнію. Комплексні сполуки. Розчини електролітів), страница 4

      Налити в дві пробірки по 1 мл розчину  AgNO3.  В одну з них прилити розчин NaOH, а в другу - KІ. В першій пробірці спочатку утворюється AgOH, який розкладається з утворенням бурого осаду  Ag2Oв другій - осаджується  AgІ жовтого кольору.  Ці реакції характерні на іон  Ag+  і  можуть бути використані для його виявлення. Скласти рівняння реакцій.

      Одержану в другому досліді  комплексну сіль аргентуму  поділити на дві пробірки. В одну з них додати розчин NaOH (осад не утворюється), в другу - розчин KI (випадає жовтий осад).  Пояснити, що спостерігається,  враховуючи, що  AgI характеризується меншою розчинністю, ніж AgOH. Написати рівняння дисоціації амінкомплексу аргентум та його реакції  з  KI.

      Дослід 4. Одержання гідроксокомплексів  плюмбуму(II) і  хрому(III).

      Комплекси, в яких лігандами  є   іони ОН, називаються гідроксо-комплексами.  Помістити в дві пробірки розчини солей  Pb2+  і   Cr3+   і додати  до них розбавлений  розчин лугу  NaOH.  До  осадів, що утворилися,  додати  надлишок реактиву  - кілька крапель концентрованого розчину лугу і спостерігати їх розчинення. Написати реакції одержання осадів гідроксидів і  утворення гідроксокомплексів, враховуючи, що координаційне число  Pb2+   дорівнює 4, а іонa  Cr3+  - 6.

      Завдання.  Визначити координаційне число і заряд комплексоутворювача в комплексному іоні [CoF6]3-. Розглянути будову  комплексу згідно з методом валентних зв’язків.  Визначити донор і акцептор електронів.

Варіант 3.

       Дослід 2.  Одержання комплексної сполуки Cd(II).

     До розчину солі Cd2+ додати краплями реактив - насичений розчин Na2SO3. Спостерігати спочатку  утворення  осаду, а потім його  розчинення  в надлишку реактиву  Na2SO3. Утворюється комплексна сполука складу Me2+[Me2+(SO3)2].  Підтвердити відсутність іонів Cd2+, додавши до розчину комплексу  розбавлений розчин NaOH. Написати рівняння реакцій , свої спостереження і пояснення до  них.

      Дослід 3. Одержання комплексної сполуки Mg(II).

      До розчину MgCl2 прилити краплями   реактив - концентрований розчин  (NH4)2CO3. Утворений осад розчинити у надлишку реактиву. Написати рівняння реакції  утворення  осаду і його розчинення у надлишку реактиву, вважаючи, що в утвореній комплексній сполуці адендами є карбонат-іони, а комплексоутворювач Mg2+ приєднує два іони СО32-.

      Дослід 4. Окиснення комплексної сполуки K4[Fe(CN)6] до K3 [Fe(CN)6]

      До розчину  KMnO4   додати 1-2 краплі розчину H2SO4 і прилити  кілька крапель K4[Fe(CN)6]. Знебарвлення відбувається внаслідок утворення  іонів Mn2+. При цьому комплексна сполука K4[Fe(CN)6] окиснюється до K3[Fe(CN)6]. Написати рівняння реакції. Визначити заряди комплексних іонів, координаційне число і заряди комплексоутворювачів у сполукаx K4[Fe(CN)6]   та  K3 [Fe(CN)6].

     Завдання. 3 розчину комплексної солі РtCl4.6NH3 реактивом AgNO3 осаджується  весь хлор у вигляді AgCl, а з розчину солі РtCl4.3NH3 тільки четверта частина. Написати формули цих солей. Визначити координаційне число комплексоутворювачів у кожній з ниx.

Варіант 4.

     Дослід 2. Одержання ацидокомплексу плюмбуму (II).

      Комплексні сполуки, в яких лігандами є кислотні залишки, називаються ацидокомплексами. До розчину  Pb(NO3)    прилити  розчин   Na2SO4 . До утвореного осаду додати концентрований розчин CH3COONa. Утворюється комплексний іон, в якому лігандами є ацетат-іони CH3COO-. Написати рівняння реакцій і свої спостереження,  вважаючи,   що координаційне   число  Pb2+ дорівнює  4.

     Дослід 3. Одержання комплексних сполук  феруму (ІІ) та феруму (ІІІ).

     В одну пробірку налити три краплі розчину   K3[Fe(CN)6],    в другу   – K4[Fe(CN)6] . До першої додати дві-три краплі розчину FeSO4, до другої – FeCl3. Звернути увагу на зміну забарвлення і написати рівняння реакцій, що приводять до утворення однієї і тієї ж сполуки   KFe[Fe(CN)6].  Визначити заряди комплексів і адендів, координаційне число і заряди  комплексоутворювачів у сполуках   K4[Fe(CN)6]   та   K3[Fe(CN)6].

     Дослід 4. Утворення сполуки, яка містить комплексний катіон і комплексний аніон.

     Налити в пробірку дві краплі розчину K4[Fe(CN)6]  та чотири краплі розчину NiSO4   до утворення осаду  Ni2[Fe(CN)6].  Додати  кілька крапель концентро-ваного розчину амоніаку до повного розчинення осаду. Через 1-2 хвилини починають випадати блідо-лилові кристали солі    [Ni(NH3)6]2.[Fe(CN)6].   Написати рівняння реакцій.

     Завдання. Розглянути будову комплексного іону  [Cu(H2O)4]2+ згідно з  методом валентних зв’язків. Визначити донор і акцептор електронів.

Варіант 5.

     Дослід 2. Одержання амінкомплексу ніколу (ІІ).

     До розчину  NiSO4 прилити  розбавлений розчин  NH4ОН до утворення осаду нікол гідроксиду. Потім додати надлишок реактиву – кілька  крапель концентрованого розчину амоніаку  до розчинення  осаду  і  утворення  синьо- фіолетового розчину амінкомплексу ніколу.  Записати рівняння реакцій. Координаційне число  Ni2+ дорівнює  6. Розчин  комплексу  використати для виконання досліду 3.

     Дослід 3. Електролітична дисоціація амінкомплексів.

      Розчин амінкомплексу ніколу розділити на дві частини. До однієї з них прилити 2-3 краплі розчину  BaCl2,  до другої частини - 2-3 краплі розчину лугу NaOH. Написати рівняння реакцій, свої спостереження і пояснення до них, а також реакції дисоціації амінкомплексу ніколу  по першому та другому ступеню і вираз для Кнест.

      Дослід 4. Одержання комплексної сполуки бісмуту (ІІІ).

      В пробірку з 2-3 краплями нітрату бісмуту Bi(NO3)3 додати краплями розчин  KI до повного розчинення одержаного осаду з утворенням комплексної сполуки  K[BiI4]. Написати рівняння реакцій утворення K[BiI4]  та його електролітичної дисоціації по першому і другому ступеню. Визначити заряди комплексного іона, заряд і координаційне число комплексоутворювача.

      Завдання.  Роданід калію KCNS при додаванні до розчину солі  (NH4)2SO4 . Fe2(SO4)3  зв’язує іон Fe3+ в  Fe(CNS)3,  а при додаванні до розчину    3KCN . Fe(CN)3  не зв’язує.  Яка із солей подвійна, а яка комплексна?  Наведіть рівняння дисоціації обох солей у водних розчинаx.