Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії: Експериментальна частина. Розділ 1 (Визначення молярної маси вуглекислого газу. Визначення еквівалентної маси магнію. Комплексні сполуки. Розчини електролітів), страница 7

       До розчину солі цинку додати краплями розбавлений розчин NaOH до утворення  осаду  гідроксиду  цинку.  Поділити  осад на 2 частини. До однієї  частини  долити надлишок розчину  хлорводневої  кислоти, а до другої - надлишок концентрованого розчину лугу NaOH. Що спостерігається  у першому  і в другому випадках?  Пояснити зміну  іонної рівноваги в насиченому розчині гідроксиду цинку. Складіть рівняння реакцій розчинення  гідроксиду цинку в кислотному  і лужному середовищах,  враховуючи,  що амфотерний гідроксид погано розчиняється у воді,  а у лужних розчинах  утворюється   комплексна   сполука.

      Дослід 6Реакції з утворенням осадів.

      За допомогою таблиці розчинності визначити, які  сполуки  можливо використати для осадження іонів  Ba2+,  Zn2+,  Fe2+.  Зробити    реакції утворення осадів з солями Na2CO3 та  K3PO4 і  вказати колір осадів.  Написати рівняння  реакцій  в іонному вигляді.

Лабораторна  робота  № 8

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

     Мета роботи: вивчення реакцій гідролізу солей різних типів, зміщення  рівноваги  реакцій гідролізу і визначення ступеня гідролізу солей.

       Дослід І. Поведінка розчинів солей, утворених сильними основами і                                 сильними кислотами.

      Скляною паличкою, змоченою розчином натрій хлориду, торкнутися клаптика універсального індикаторного паперу. Визначити рН. Те ж саме зробити з розчином калій нітрату. Чи містять розчини взятих для досліду солей надлишок іонів H+ або OH-? Чи підлягають такі солі гідролізу? Пояснити, чому у розчинах цих солей  рН < 7.

       Дослід 2. Гідроліз солей, утворених сильними основами і слабкими       кислотами.

      Налити в окремі пробірки розчини  натрій карбонату і  натрій ацетату. Визначити реакції розчинів за допомогою індикаторів фенолфталеїну, метилоранжу і універсального індикаторного паперу. Скласти молекулярні й іонні рівняння реакцій гідролізу солей. Приклад:

     К2СО3  « 2К+ + СО3 2-  Гідролізу підлягає іон слабкого електроліту  СО32-

    СО3 2-  + Н - ОН   «  НСО3- + ОН -  коротке  (іонне) рівняння гідролізу

    К2СО3  +  НОН   «  КНСО3 + КОН; повне (молекулярне) рівняння                                                                                                                                                                            гідролізу   рН  > 7.

     Пояснити, чому не йде друга стадія процесу.

     Напишіть вираз для константи гідролізу  цих солей. Розрахувати константи гідролізу Кг для  0,1М розчинів солей  Na2CO3 і  CH3COONa  за рівнянням           Кг =Кw /Kд (кисл). Константи дисоціації  кислот дорівнюють: Kд1H2CO3 = 4.10-7 Кд2Н2СО3 = 5.10-11, KдCH3COOН = 1.10-5Kw=[H+][ОН-]=10-14 . Для Na2СО3  гідроліз по першому ступеню пов’язаний з дисоціацією кислоти по другому ступеню        (НСО3-« Н+ + СО32- ) і  Кд2,  тому Кг=Кw / Кд2.

Визначити ступінь гідролізу солей   за формулою  b = де С - концентрація солі, моль / л.

     Ступінь гідролізу якої солі більше? Чому? В якому  розчині  концентрація іонів  [ОН]  вище?

      Дослід 3. Гідроліз солі,  утвореної слабкою основою і сильною кислотою

     Налити в окремі пробірки розчини солей магній сульфату і алюміній сульфату. Визначити реакції розчинів солей за допомогою індикатора метилоранжу. В розчині якої солі забарвлення метилоранжу інтенсивніше? Визначити  рН  розчину, використовуючи універсальний індикаторний папір. Написати   іонно-молекулярне рівняння гідролізу і  вирази констант гідролізу для цих солей.

      Розрахувати константу гідролізу Кг для 0,1М розчинів солей  Mg SO і  Al2(SO4 )3   за рівнянням:

Кг = Кw / Кд (осн.);        Kд2 Мg (ОН)2 = 2,5.10-3;    Kд3 Al (OH)3 = 1,4.10-9.

    Визначити ступінь гідролізу солей  з  співвідношення b = , де С – молярна концентрація солі. Ступінь гідролізу якої солі більше? В розчині якої солі концентрація іонів [H+] вища?

      На основі дослідів 2 і 3 зробіть висновок про вплив  природи  кислот і основ, які утворюють  солі, на ступінь їх гідролізу.

      Дослід 4. Гідроліз солі, утвореної слабкою основою і слабкою кислотою. Скляною паличкою, змоченою розчином амоній ацетату, торкнутися клаптика

універсального індикаторного паперу. Визначити рН розчину. Зробити висновок відносно  реакції середовища розчину і пояснити його. Написати молекулярні  та іонні рівняння реакції гідролізу солей цього типу.

      Дослід 5. Зміщення рівноваги реакції гідролізу солі при розбавленні  розчину.

      Налити в пробірку  приблизно 10 мл  води  і додати 1 каплю концентрова-ного розчину  плюмбум нітрату. Спостерігати утворення осаду. Назвати іон, який гідролізується, пояснити, чому при розбавленні  в пробірці з’явився  осад. Скласти рівняння реакції  гідролізу, зробити висновок про вплив розбавлення на зміщення рівноваги реакції гідролізу згідно з принципом   ле Шательє.

      Дослід 6. Зміщення рівноваги реакції гідролізу при зміні температури.

      В пробірку налити  5 - 6 мл розчину натрій ацетату і одну - дві краплі  індикатора фенолфталеїну. Вміст пробірки поділити на дві частини, одну з них залишити для порівняння, другу пробірку опустити до водяної бані і нагріти. Порівняти забарвлення індикатора в обох пробірках. Скласти рівняння реакції гідролізу солі. Зробити висновок про вплив температури на зміщення  рівноваги згідно з  принципом ле Шательє, враховуючи, що гідроліз - реакція ендотермічна.

      Дослід 7. Незворотний процес гідролізу.

     З таблиці  розчинності виявити солі, що не існують у розчині, тобто підлягають повному  (незворотному)  гідролізу.  До 4-5 крапель алюміній сульфату додати стільки ж розчину натрій карбонату. Спостерігати утворення осаду і пухирків газу.  Який газ і який осад утворюються у цьому досліді?        

Написати  іонні і молекулярні рівніння гідролізу.

                                                                                                                 План 2000

Камінська Евгенія Георгієвна

Кельїна Світлана Юріївна

Мащенко Валентина Василівна

Лічко Олена  Іванівна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для підготовки до лабораторних робіт

з курсу хімії

Експериментальна частина. Розділ І