Теорія організації виробництва. Техніко-організаційний рівень виробництва, страница 10

У діяльності підприємств наявні деякі характерні риси, що є загальними навіть для підприємств, що випускають різну продукцію. Ці характерні риси (до них можуть бути віднесені широта або вузькість номенклатури випуску продукції; об’єми випуску продукції, застосування потокових чи непотокових методів тощо) багато в чому визначають організацію виробничих процесів, вибір методів підготовки, планування, контролю виробництва.

Для визначення характерних рис організації виробництва на підприємстві встановлюються єдині характеристики типів виробництва.

Тип виробництва – це класифікаційна категорія, що виділяється за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності й обсягу випуску виробів.

Розрізняють три основні типи виробництва: одиничне, серійне, масове (табл. 1.2).

Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою виробів, що виготовляються, і малим обсягом їх випуску (виготовлення прокатних станів, екскаваторів великої потужності, турбін).

Серійному виробництву властиві: обмежена номенклатура виробів, що виготовляються періодично повторюваними партіями, і порівняно великий обсяг випуску

Виділяють багатосерійне, середньосерійне, дрібносерійне виробництво (текстильне машинобудування, літакобудування, верстатобудування - средньосерійне; комбайнобудування, електровозобудування, виробництво дорожніх і будівельних машин - багатосерійне; заводи, що виготовляють деякі види приладів, - дрібносерійне).

Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою і великим обсягом випуску виробів, що виготовляються безупинно протягом тривалого часу (автомобільні, годинникові, тракторні заводи).

Поняття «тип виробництва» відноситься до окремого робочого місця, дільниці, цеху, підприємства в цілому.


Елементи виробництва

Тип виробництва

Масове

Багатосерійне

Середньосерійне

Дрібносерійне

Одиничне

Значення Кз.о

1

1-10

10-20

20-40

>40

Здатність до адаптації (гнучкість)

Відсутня

Сфера ефективної адаптації

Технологічний процес

Одинична технологія

Одинична технологія, типова технологія, групова обробка, групові процеси

Одинична технологія, групова обробка

Організація виробничого процесу

Потокові лінії

Потокові лінії, предметно-замкнені дільниці

Предметно-замкнені дільниці, технологічні дільниці

Технологічні дільниці

Рівень механізації і та автоматизації

Автоматичне

Автоматизоване

Автоматизоване та механізоване

Механізоване

Технічна база виробничої системи

Спеціальне обладнання, РТК

Комплекс верстатів з ЧПУ, спеціалізоване та  універсальне обладнання, РТК

Комплекс верстатів з ЧПУ, універсальне обладнання, РТК

Резерви організаційного потенціалу

Зростають при переході від масового до одиничного виробництва

 Таблиця 1.2 - Зміна елементів виробничої системи залежно від типу виробництва


Найважливішою характеристикою типу виробництва є рівень спеціалізації робочих місць, що кількісно вимірюється за допомогою коефіцієнта закріплення операцій. У міру переходу від масового виробництва до одиничного змінюється значення величини Кзо, відбуваються істотні зміни елементів виробничої системи.

Тип виробництва дільниці, цеху, підприємства в цілому визначається за переважною групою робочих місць з урахуванням ряду інших показників.

До самостійного типу виробництва відносять дослідне виробництво.

Дослідне виробництво характеризується виготовленням зразків або партій серій виробів для проведення дослідних робіт або розроблення конструкторсько-технологічної документації.

Продукція дослідного виробництва в експлуатацію чи на виробництво не надходить.

Висновки

1 Техніко-організаційний рівень виробництва (ТОРВ) – ступінь досконалості, стану і використання техніки, технологій, предметів праці, також методів організації виробничих процесів, праці та управління.

Організаційний рівень виробництва відбиває ступінь досконалості використовуваних методів організації виробничих процесів, праці та управління.

Без оцінки техніко-організаційного рівня неможливе вирішення найважливіших виробничих і економічних завдань підприємства.

2 Для оцінки техніко-організаційного рівня виробництва застосовується система окремих показників.

Система окремих показників ТОРВ повинна охоплювати такі групи показників (наведена їх загальна структура): показники засобів праці (рівень техніки; рівень технологій); показники цілеспрямованої діяльності людини в процесі виробництва (рівень організації виробництва; рівень організації праці; рівень управління); показники, які характеризують предмети праці.

3 За допомогою системи окремих показників неможливо дати однозначну відповідь про реальну величину ТОРВ, порівняти його зі значеннями ТОРВ інших підприємств. Тому характеристика ТОРВ повинна проводитися як за допомогою системи показників, так і шляхом однозначної оцінки.

4 При цьому однозначна оцінка може ґрунтуватися на використанні комплексного оціночного показника, що агрегує в собі окремі показники ТОРВ, що входять до системи, або проводитися на основі одного обраного із системи, так званого узагальнюючого показника.

5 В організації виробництва надзвичайно важливим показником є коефіцієнт закріплення операцій, який характеризує рівень спеціалізації робочих місць і тісно пов’язаний з типом виробництва.

Коефіцієнт закріплення операцій характеризується відношенням числа найменувань усіх різних технологічних операцій, виконаних чи таких, що підлягають виконанню протягом місяця, до числа робочих місць.

6 Тип виробництва – це класифікаційна категорія, що виділяється за ознаками широти номенклатури, регулярності, стабільності й обсягу випуску виробів.