Теорія організації виробництва. Техніко-організаційний рівень виробництва, страница 11

Розрізняють три основні типи виробництва: одиничний, серійний, масовий. В окремий тип виділяють дослідне виробництво.

Тип виробництва впливає на особливості організації виробництва, його економічні показники.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ДО РОЗДІЛУ 1 «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА»

1 У чому полягають сутність і завдання курсу «Організація виробництва»?

2 Розкрийте взаємозв’язок дисципліни «Організація виробництва» з іншими дисциплінами.

3 Які завдання організації виробництва вирішуються на рівні національної економіки, окремої галузі, підприємства, виробничої дільниці, окремого робочого місця?

4 Визначте історичні межі еволюції науки про організацію виробництва.

5 Чому дослідження виробництва почали активно проводитися лише у ХVIII сторіччі?

6 Який вклад Ф.У. Тейлора в розвиток науки про організацію виробництва?

7 Розкрийте сутність принципів продуктивності Г.Емерсона.

8 У чому полягає основний внесок Г.Форда в науку про організацію виробництва?

9 Хто є авторами і в чому сутність теорій «X», «Y», «Z»?

10 У чому полягає сутність системного підходу?

11 Чи можна діяльність підприємства розглядати з позицій системного підходу?

12 Які основні особливості функціонування та тенденції розвитку сучасних виробничих систем?

13 Опишіть з позицій системного підходу підприємство.

14 У чому полягають особливості університету (навчального закладу) як системи?

15 Розкрийте сутність та необхідність визначення  техніко-організаційного рівня виробництва (ТОРВ).

16 Як формується система показників техніко-організаційного рівня виробництва (ТОРВ)?

17 Що таке комплексний показник техніко-організаційного рівня виробництва (ТОРВ)?

18 Який показник характеризує рівень спеціалізації робочих місць і тісно пов'язаний з типом виробництва?

19 Що таке тип виробництва? Які типи виробництва ви знаєте?

20 Яким чином тип виробництва впливає на особливості організації виробництва, його економічні показники?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ДО РОЗДІЛУ 1 «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА»

1 Що таке організація виробництва?

1) мистецтво управління виробництвом;

2) підприємницька діяльність;

3) мистецтво координації в часі і просторі роботи людей і засобів виробництва.

2 Як називається процес упорядкування в просторі і синхронізація в часі робіт з виготовлення продукції?

1) виробнича діяльність;

2) виробничий менеджмент;

3) організація виробництва.

3 Кого з перелічених учених вважають засновником науки про організацію виробництва?

1) Г. Форда;      2) Ф. Тейлора;         3) Ф. Гілберта.

4 Виберіть із запропонованого переліку передумови формування науки про організацію виробництва.

1) зростання суспільної потреби в благах;

2) циклічність суспільного розвитку;

3) перехід до машинного виробництва;

4) перехід від ринку продавця до ринку покупця.

5 Основні принципи наукового менеджменту розробив:

1) Ф. Тейлор;       2) А. Маршалл;     3) А. Файоль.

6 До якого класу систем можна віднести виробничу систему підприємства?

1) імовірнісних систем;

2) детермінованих систем;

3) дуже складних систем;

4) відкритих систем.

7 Як визначити робоче місце в складі виробничої системи підприємства?

1) як елемент системи;

2) як окрему підсистему;

3) як компонент системи.

8 На якому принципі заснований системний підхід?

1) від загального до часткового;

2) від загального до загального;

3) від часткового до загального;

4) від часткового до часткового.

9 Яке головне завдання підприємства?

1) задоволення потреб ринку з метою одержання прибутку;

2) ефективне використання основних і оборотних фондів;

3) підвищення якості продукції, що випускається;

4) підвищення продуктивності праці.

10 Підприємство характеризується ознаками:

1) організаційною єдністю;

2) оперативно – господарською й економічною самостійністю;

3) чисельністю суб’єктів – засновників;

4) що спільно використовують територію;

5) відособленим майном.

11 Виберіть з запропонованого переліку види підприємств, які входять до класифікаційної групи «форма власності»:

1) комерційні;                         2) торговельні;

3) приватні;                             4) державні;

5) виробничі;                           6) дочірні.

12 Як називається форма тимчасового об'єднання підприємств, створювана з метою вирішення конкретних завдань і проблем, здійснення великих інвестиційних, науково-технічних, соціальних, екологічних проектів?

1) концерн;                              2) консорціум;

3) синдикат;                            4) корпорація.

13 Яким показником оцінюється рівень використання досягнень науки і техніки при організації виробництва?

1) показником техніко-організаційного рівня;

2) показником технологічності продукції;

3) показником стандартизації й уніфікації.

14 Якими показниками характеризується технічний рівень виробництва?

1) рівнем механізації й автоматизації виробництва;

2) прогресивністю технологій і технічним рівнем устаткування;

3) енергооснащеністю і механоозброєністю праці.

15 Заповніть пропуск у визначенні.

«Коефіцієнт закріплення операцій характеризується відношенням числа найменувань усіх різних технологічних операцій, виконаних чи таких, що підлягають виконанню протягом…………, до числа робочих місць.»

1) зміни;           2) року;         3) місяця.

16 Визначте час безупинної зайнятості робітника виконанням однієї і тієї самої операції при значенні коефіцієнта закріплення операції 44. Врахувати, що в місяці 22 робочі дні, тривалість зміни - 8 годин.

1) 4 години;     2) 8 годин;     3) 16 годин.

17 Тип виробництва - це:

1) класифікаційна категорія виробництва, що виділяється за певними ознаками;

2) один із методів стандартизації виробництва;

3) один із методів організації виробництва.

18 Для якого типу організації виробництва характерна вузька номенклатура продукції, що випускається протягом тривалого часу?

1) одиничного типу;

2) масового типу;

3) дослідного виробництва;

4) усі відповіді правильні.