Теорія організації виробництва. Техніко-організаційний рівень виробництва, страница 4

Автомобіль, ножиці, квадратні рівняння і т. ін. – системи. Кентавр – система. Наїзник на коні – система. Гра в більярд – система, більярдна куля – ні.

Зауваження 2 Визначення будь-якої конкретної системи є довільним.

Людина виділяє з навколишнього світу безліч систем залежно від тих цілей, які вона ставить перед собою.

Приміром, окремо розглянуті ножиці є системою, що складається з таких елементів: двох лез і з’єднувального гвинтика. Разом з тим, ножиці в руках робітниці можуть розглядатися вже як окремий елемент нової системи (ножиці + робітниця), а окремо розглянута робітниця, у свою чергу, є окремим елементом іншої системи - колективу робітниць виробничої ділянки і т.д. Однак ми можемо розглядати й окреме лезо ножиць як деяку систему, що складається з зерен сталі.

Зауваження 3 При прагненні досліджувати всі впливи на будь-який матеріальний об’єкт ми повинні розглядати його як частину якоїсь системи.

Слід зазначити, що завдання строгого визначення досліджуваної системи є дуже складним.

Зауваження 4 Складність системи визначається не тільки кількістю елементів, що її складають, а й характером зв’язків між ними.

Якщо провести аналіз системи, що складається з n елементів, то процес її дослідження буде включати вивчення не тільки самих n елементів, але і всіх можливих зв’язків між ними. Якщо система стабільна, а зв’язки стійкі, то в такій системі може налічуватися до n (n-1) зв’язків. Так, якщо n = 7, то всередині цієї системи існує (чи може існувати) 42 зв’язки. Однак якщо система динамічна, а зв’язки нестійкі, тобто можуть зникати і відновлюватися знову, то така система, з огляду на динамічність зв’язків, може мати вже 242 різних інваріантних станів (242 > 4×1012). Ця астрономічна цифра приблизно дорівнює кількості двокопієчних монет, складених у стовпчик від Землі до Місяця.

Основні властивості систем

Властивість 1 Можливість поділу системи на елементи і її цілісність.

Властивість 2 Наявність зв’язків у системі, внутрішніх і зовнішніх. При цьому внутрішні зв’язки повинні бути сильніші, стійкіші за зовнішні зв’язки.

Властивість 3 Зв’язки в системі повинні бути певним чином структуровані, упорядковані.

Властивість 4 Система повинна мати інтегративні властивості, тобто властивості, які не має жоден із її елементів.

Класифікація систем

Виходячи з визначення системи, що ми навели вище, можна виявити таку кількість видів, типів систем, що провести конкретне дослідження на основі системного підходу буде неможливо, якщо не розбити всі існуючі системи на деякі класи, виходячи з якої-небудь ознаки (критерію). Таких класифікаційних ознак можна застосувати досить багато, ми ж розглянемо класифікацію систем за двома найбільш часто використовуваними ознаками – «складністю системи» і «ступенем детермінованості (передбачуваності) системи».

1-й критерій – складність системи:

а) прості динамічні системи;

б) складні системи, що підлягають опису;

в) дуже складні системи, що не підлягають опису.

2-й критерій – ступінь детермінованості (передбачуваності) системи:

а) детерміновані системи – передбачувані;

б) імовірнісні (непередбачувані системи).

Відповідно до розглянутих критеріїв можна виділити такі класи систем (табл. 1.1).

Прості детерміновані системи

Проект розміщення верстатів у цеху, виходячи з вимоги мінімізації відстані переміщення предметів праці в процесі обробки (складання).

Разом з тим ця абстрактна система, будучи детермінованою, втрачає цю властивість, як тільки ми будемо розглядати реальні процеси переміщення предметів праці. У цьому випадку система стає імовірнісною.

Складні детерміновані системи

Автоматизований завод – «автоматична система». Будь-які відхилення –несправності чи аварії - неприпустимі. Система складна, однак передбачувана у своїй роботі.

Дуже складні детерміновані системи

Такого класу систем немає. Будь-яку складну детерміновану систему можна описати.

Проста імовірнісна система

Система статичного контролю якості продукції підприємства.

Ця система являє собою загальновідомий метод послідовної перевірки виробів. У ході перевірки вимірюються тільки граничні розміри, а добір деталей для перевірки роблять виходячи зі ступеня ризику відбраковування.

Складна імовірнісна система

Система для одержання прибутку промислового підприємства. При внесенні будь-якої зміни у виробничий процес неможливо точно передбачити, як зміниться прибутковість.

Дуже складна імовірнісна система

Прикладом цього класу систем є підприємство, фірма, організація.

Таблиця 1.1 - Класифікація систем (приклади зі сфери промисловості)

Системи

Прості

Складні

Дуже складні

Детерміновані

Проект механічної ділянки

Завод - автомат

-

Імовірнісні

Статистичний контроль якості продукції

Система утворення прибутку підприємства

Підприємство (фірма)

1.3.2 Системний підхід і процес організації

При формуванні виробничих систем повинні враховуватися такі принципи (основні правила) системного підходу:

принцип послідовного просування етапами створення системи. Дотримання цього принципу означає, що система спочатку повинна досліджуватися на макрорівні, тобто у взаємовідносинах з навколишнім середовищем, а потім на мікрорівні, тобто усередині своєї структури;

принцип узгодження інформаційних, надійнісних, ресурсних та інших характеристик проектованих систем;

принцип відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем і цілями всієї системи.

Сутність системного підходу виявляється при його порівнянні з класичним індуктивним підходом до формування систем.

Підхід 1 Класичний (традиційний) підхід – від часткового до загального (індукція):

Рисунок 1.4 - Формування системи класичним (традиційним) методом

I етап - формування цілей функціонування окремих  i-х підсистем;

II етап - збір, аналіз і добір інформації для формування i-х підсистем;