Структури базових логічних елементів, страница 27

На  рис.2.42 приводиться  схема,  в  якій  поряд  з  операціями  інверсії  по  виходах  y1  i  y2,  виконується  операція  АБО - НІ


На  базі  І2Л  ІС  легко  будуються  тригерні  схеми.  На  рис 2.43  приведена  схема  R-S тригера,  яка  розкриває  основні  переваги  розгляданої   технології. Вони заключаються  в  тому,

                        Рис.2.42.                 що  інтегральні  логічні  елементи  мають  мінімальну  кількість  напровідникових  елементів   та  внутрішніх з’єднань. Схеми не мають в своєму складі складних в технологічному плані елементів- резисторів. Все це дозволяє підвищувати рівень інтеграції в фактично стандартному технологічному процесі біполярної транзисторної логіки. Підвищення швидкодії елементів І2Л технології досягається за рахунок переходу на транзистори Шоткі.

На  сьогоднішній  день  використання  І2Л технології   обмежене.  В  вітчизняній  практиці  на  її  основі  виготовляються  лише  декілька  видів  мікросхем.  Це  мікросхеми  пам’яті  серії  541

                     Рис.2.43.                             (541РУ1А,  541РУ21 - мікросхеми  статичних  оперативних  запам’ятовуючих  пристроїв;  541РЕ1 - постійний  програмуємий  запам’ятовуючий  пристрій  масочного  типу).  Реальні  технічні  параметри,  для  порівняння  з  іншими  базовими  логічними  елементами  слідуючи:  tЗ  23 нс;  РСП 0,2 mВт;  А 0,1 пДж.

В  практиці  відомих  західноєвропейських  та  американських  компаній  технологія  І2Л  також  не  находить  поки що широкого  використання.  Пояснюється  це  здебільшого  значним  прогресом  в  розвитку  КМОН,  та БІКМОН  технологій.

2.3.7.Базові  елементи  емітерно - зв’язаної  логіки  (ЕЗЛ).

21.Базовий  елемент  ЕЗЛ  реалізується  на  основі  перемикачів  струму  по  схемі  діфференціального  каскаду,  який  розглянутий  в  другому  параграфі  поточного  розділу.  Як  видно  з  схеми  базового  елементу  (рис. 2.44,  елемент  серії  К500)  логічна  функція  2АБО - НІ  реалізується  на  базі  паралельно  з’єднаних  транзисторів  VT1  і  VT4,  що  недопустимо  в

                        Рис.2.44.                                              практиці  з-за проблеми  перехоплення  струму.

     В  ЕЗЛ  перехоплення  струму  не  з’являється  через  наступні  причини:

·   пороговий    рівень    напруги    різних    логічних    елементів    задається зовнішнім     джерелом   напруги E0,   яке   встановлюється   з   високою  точністю   і   стабілізується  в           широкому  температурному  діапазоні;

·  - вхідний   опір   розглядаємих   схем    значно   вищий,  ніж    схем      

насичених   ключів завдяки наявності емітерного резистора R6.

                                                                    Рис.2.45.

 Вихідні   емітерні   повторювачі  по  інверсному   і  прямому   виходах, виконані на транзисторах  VT5, VT6,      забезпечують     формування  струму  навантаження  з запасом,  достатнім  для  швидкого  перезаряду     ємностей  навантаження.

На  рис. 2.45, а  приведена  схема  підключення  логічного  елемента.   Навантаження  R1  та  R2  використовуються  лише  в  тому  випадку,  якщо  елемент  являється  кінцевим  каскадом..  На рис. 2.45,б приведені  характеристики перемикання для прямого та інверсного виходів. З них витікає, що логічні рівні ЕЗЛ змінюються в внтервалі –0.8 ¸ -1.7 В. Рівні U1вих = 0.8 В; U0вих =-1.7 В.

Низький  рівень  логічного  перепаду  призводить  до  малої  статичної  перешкодостійкості  мікросхем.

Враховуючи  лінійний  режим  роботи  транзисторів, в  забезпеченні  перешкодостійкості  важливу  роль  відіграє  опорна  напруга  Е0.  В  схемі, приведеній  на  рис  2.44  вона  задається  ланцюгом  R3,  VD1,  VD2, R7  і  в  деякій  мірі  залежить  від  напруги  живлення.  В  подальших  серіях  мікросхем  (наприклад,  серії  К1500)  використовуються  спеціальні  схеми,  які  забезпечують  високу  стабільність  Е0  при  зміні  температури  та  напруги  живлення.