Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 4

Є зло й добро. І пекло, й рай.

Є «так» і «ні». Є «за» і «проти»

Прощення й помста –

Вибирай (Л. Бенедишин)

27. Розкажіть про природу дефектів мовлення.

Література

[1], С. 394–418; [8], [10].

Семінарське заняття № 4

Тема: Культура мови сучасного оратора

Мета: закріпити та поглибити знання про культуру мови, шляхи формування добірної, вишуканої мови оратора; прищепити студентам дбайливе ставлення до належно оформленого та виголошеного слова; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мови та мислення.

План

1. Поняття культури мови. Культура мови та риторика.

2. Основні поняття культури мови.

Теми рефератів, доповідей

1. Культура мовленого слова (на аналізі радіо- та телепрограми за вибором студента).

2. Особливості усного мовлення українських парламентаріїв.

Методичні вказівки

1. При розгляді першого питання з’ясувати, що таке культура мови та яке її значення для оратора, як культура мови пов’язана зі словом «культура».

2. У другому питанні розкрити основні поняття культури мови – літературна мова, лінгвістична норма та її різновиди тощо.

Питання для самоконтролю

1. Що об’єднує такі два вислови?

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде… (М. Рильський)

«… уміти правильно говорити… ще не заслуга, а не вміти – вже ганьба» (Марк Туллій Цицерон)

2. Як поняття «культура мови» пов’язане з етимологією слова «культура»?

3. Що ми вкладаємо в поняття «літературна мова»?

4. Що таке усна та писемна форма літературної мови?

5. Що таке норма? Чому культура мови полягає в дотриманні мовцем лінгвістичних норм?

6. Розкрийте зміст основних мовних норм. Що вони регулюють? Наведіть приклади.

7. Прокоментуйте досвід сусідньої держави – Польщі. До участі в президентській кампанії допускаються лише ті представники, що успішно склали диктант із сучасної польської мови.

8. Поставте наголос у таких словах.

Випадок, листопад, легкий, простий, помилка, читання, маркетинг, верба, котрий, олень, черствіти, феномен, жало, алфавіт.

8. Відредагуйте словосполучення.

Пам’ятний сувенір, наступила зима, моя автобіографія, пам’ятник мистецтва, завідувач кафедрою, сама проста помилка, на протязі місяця, зошит по фізиці, одружитися з…, згідно наказу.

Література

[1], С. 394–418; [8], [10].

Семінарське заняття № 5

Тема: Комунікативні ознаки культури мови

Мета:закріпити та поглибити знання про комунікативні ознаки культури мови – багатство та різноманітність, точність та логічність, достатність і ясність; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мови та мислення.

План

1. Поняття багатства та різноманітності мови оратора.

2. Точність та логічність мови.

3. Достатність і ясність мови.

4. Правильність мови оратора як запорука успішності публічної промови.

Теми рефератів, доповідей

1. Суржик та суржикізми: шляхи подолання мовного нігілізму.

2. Правильність мови як найголовніша комунікативна ознака мови оратора.

Методичні вказівки

1. Під час розгляду першого питання звернути увагу на багатство та різноманітність мови оратора та з’ясувати, якими шляхами можна урізноманітнити мову публічної людини; розкрити значення явища синонімії та полісемії для мовця; усвідомити, чому канцеляризми сприяють збідненню мови оратора.

2. У другому питанні усвідомити, що таке точність мови та чому ця комунікативна ознака є важливою, до чого може привести використання слова у невідповідному йому значенні; підкреслити, чому дотримання логічних законів під час риторичної діяльності є запорукою ефективності промови; аналізувати основні логічні помилки ораторів та шляхи їх подолання.

3. Третє питання передбачає з’ясування значення таких комунікативних якостей мови, як достатність та ясність; усвідомлення важливості того, що промова оратора має бути зрозумілою загалу, доступною.

4. У четвертому питанні розкрити, чому правильність мови є найголовнішою комунікативною якістю мови оратора.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть такі комунікативні ознаки культури мови, як багатство та різноманітність.