Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра сучасних європейських мов

«РИТОРИКА»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для студентів денної форми навчання

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»,

6.030505 «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»,

6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»,

6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

Укладач доцент кафедри, к.філол.н. Романова І.В.

                     Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 28.08.2012 № 1

Харків

2012рік

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття є важливим етапом закріплення, поглибленого вивчення і засвоєння здобутих знань, умінь та навичок. У планах семінарських занять містяться теоретичні питання, які винесено на розгляд, тематика рефератів та доповідей, методичні рекомендації щодо підготовки теоретичних питань, запитання для самоконтролю та рекомендована література.

Тематика семінарських занять

з/п

Назва теми

Години

1.

Риторика як наука і навчальна дисципліна

2

2.

Культура та етика спілкування оратора

2

3.

Характеристика невербальних засобів спілкування оратора

2

4.

Культура мови сучасного оратора

2

5.

Комунікативні ознаки культури мови

2

6.

Роди та жанри риторики

2

7.

Загальні правила підготовки промови

2

8.

Культура ведення діалогу та суперечки

2

Усього:

16

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1

Тема: Риторика як наука і навчальна дисципліна

Мета:закріпити та поглибити знання про риторику як гуманітарну науку, розкрити зв’язки риторики з іншими дисциплінами; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мовлення та мислення.

План

1. Загальні поняття риторики.

2. Історичний розвиток риторики: від античності до наших днів.

3. Шляхи формування сучасного оратора.

Теми рефератів, доповідей

1. Ораторське мистецтво у професійній підготовці фахівця.

2. Антична риторика.

3. Особливості ораторського мистецтва Китаю.

4. Особливості ораторського мистецтва Японії.

5. Історія красномовства Київської Русі.

6. Ораторське мистецтво часів Візантійської імперії.

7. Визначні постаті в ораторському мистецтві України.

8. Основні досягнення класичної риторики.

Методичні вказівки

1. У першому питанні звернути увагу на з’ясування місця риторики серед інших соціально-гуманітарних наук, таких як: логіка, філософія, психологія, етика, лінгвістика тощо; вміти пояснити особливості, що визначають риторику; обґрунтувати різницю між поняттями «риторика» та «красномовство».

2. Під час підготовки другого питання зосередити увагу на тому, коли, де і за яких умов виникла риторика; уміти розкривати особливості розвитку риторики за античних часів, в арабо-мусульманському світі, в країнах Далекосхідного регіону; з’ясувати риси риторики у східних слов’ян; наголосити на специфіці розвитку риторики в Нові часи; прокоментувати особливості розвитку сучасної риторики – неориторики.

3. Третє питання передбачає з’ясування шляхів формування сучасного оратора.

Питання для самоконтролю

1. Що таке риторика? Чи можна ототожнювати її з ораторським мистецтвом? Прокоментуйте риторику як риторичне дерево.

2. Доведіть, що риторика – гуманітарна наука. Із якими науками вона тісно пов’язана?

3. Як ви гадаєте, чому сьогодні посилився інтерес до риторики в Україні? Люди яких спеціальностей навчаються переконувати інших?

4. Чи тотожні поняття «переконувати» аудиторію та «маніпулювати» аудиторією? Прокоментуйте в цьому контексті вислів Ж. Лабрюйєра: «Красномовство – це дар, який дозволяє нам оволодіти розумом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи навіяти йому все, що нам потрібно».

5. Чому на початкових етапах розвитку людського суспільства дар володіння живим словом можна розглядати як дар природи? Чому за античних часів цей дар стає мистецтвом?

6. Як ви гадаєте, чому серед «семи вільних мистецтв», які вивчав освічений грек, чільне місце посідала риторика?

7. Розкрийте зміст «Риторики» Аристотеля.

8. Схарактеризуйте особливості римського ораторського мистецтва.

9. Про які якості оратора говорить Квінтіліан у своєму вислові: «Оратор повинен стояти, як озброєний воїн у лаві, розв’язувати справи великої важливості і завжди прагнути перемогти»?

10. Розкрийте особливості викладання риторики в Києво-Могилянській академії.

11. Чому сучасна риторика має яскраво виражений прикладний характер?

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Риторика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
153 Kb
Скачали:
0