Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 6

3. Загальна характеристика сучасних класифікацій красномовства.

Теми рефератів, доповідей

1. Д. Карнегі і сучасна риторика.

2. Жанри та види сучасного публічного мовлення.

3. Особливості ділової риторики.

4. Побутове спілкування.

Методичні вказівки

1. У першому питанні слід усвідомити різницю між поняттями «рід» та «жанр», що співвідносяться як ширше та вужче поняття.

2. Друге питання передбачає розкриття особливостей класифікацій красномовства доби античності, Середньовіччя та Відродження; з’ясування підходів теоретиків риторики до родових та жанрових диференціацій у різні часи.

3. У третьому питанні варто простежити різницю між давніми класифікаціями красномовства та сучасними, звернути увагу на американську класифікацію, запропоновану П. Сопером, вітчизняних дослідників Г. Апресяна, А. Міхневича, сучасних українських  науковців В. Молдована, Г. Сагач.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає різниця між поняттями «рід», «вид» та «жанр»?

2. Кому належить одна з найдавніших класифікацій красномовства?

3. Як античні класифікації вплинули на диференціацію родів та жанрів доби Середньовіччя та Відродження?

4. Яким чином класифікації красномовства представлені в риториках професорів Києво-Могилянської академії?

5. Що таке євхаристична промова?

6. Чим можна пояснити актуалізацію протягом XVII–XVII ст. такого жанру, як панегірик?

7. Який критерій покладено в основу соперівської класифікації красномовства?

8. Схарактеризуйте класифікацію красномовства Г. Апресяна.

9. Які три групи промов за способом реалізації мети виділяє О. Зарецька?

10. Чому класифікації сучасного красномовства доповнюються й розширюються?

11. Знайдіть 2–3 інавгураційні промови, виголошені першими особами різних континентів. Прокоментуйте, які особливості визначають цей жанр.

12. Познайомтеся з кількома текстами рекламного красномовства. Ураховуючи їх визначальні риси, напишіть свою рекламну промову.

13. Уявіть, що ви – випускник вищого навчального закладу, який перебуває у процесі пошуку роботи. Підготуйте промову-представлення, яку необхідно виголосити перед працедавцем.

Література

[6], [9], [13].

Семінарське заняття № 7

Тема: Загальні правила підготовки промови

Мета: закріпити та поглибити знання про загальні правила підготовки промови; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мови та мислення.

План

1. Основні категорії риторики.

2. Складові риторики

2.1 Поняття інвенції.

2.2 Диспозиція.

2.3 Елокуція.

Теми рефератів, доповідей

1. Закони риторики та їх характеристика.

2. Стратегія і тактика риторичної діяльності.

3. Майстерність усних виступів видатних українських культурних діячів.

Методичні вказівки

1. У першому питанні варто з’ясувати, чому на сьогоднішньому етапі розвитку риторичної діяльності виділяють посткомунікативний етап; розкрити суть основних категорій риторики – етосу, пафосу та логосу.

2. Друге питання передбачає розкриття складових риторики, що співвідносяться з етапами риторичної діяльності – так званим «античним риторичним каноном» – інвенцією, диспозицією, елокуцією, меморією, акцією.

2.1 У цьому підпункті другого питання слід звернути увагу на перший етап риторичного аналізу – пошук матеріалу; окреслити загальні підходи до розуміння поняття «резервні знання», запропонованого Д. Карнегі; визначити поняття «тема промови»; з’ясувати вимоги, які висуваються до неї; розкрити значення власне доказів та так званих «загальних місць».

2.2 У цьому підпункті схарактеризувати диспозицію як тричастинну промову, що складається зі вступу, основної частини та висновків; усвідомити правила, які висуваються до оформлення кожної з цих частин; уміти пояснити, чому оратор має використовувати попередній план промови.

2.3 У цьому підпункті варто окреслити підходи до розуміння елокуції як етапу словесного оформлення матеріалу; з’ясувати художні засоби вираження задуму промови; усвідомити, що таке образність у риторичній діяльності; схарактеризувати основні тропи та фігури, які використовували оратори в найдавніші часи і до наших днів.

Питання для самоконтролю