Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 2

12. Прокоментуйте основну мету сучасної риторики – виховання особистості засобами слова.

13. Про яке з 4-х «К» йдеться у вислові Цицерона: «Найбільша цінність оратора – не тільки сказати те, що потрібно, але і не сказати того, чого не треба»?

14. Якими якостями повинна володіти людина, щоб стати успішним оратором?

15. Схарактеризуйте тезу Д. Дідро: «Нічого немає легшого, як відрізнити людину, яка добре відчуває, але погано говорить, від тієї, яка добре говорить і нічого не відчуває».

Література

[1], С. 67–363; 539–569; [6], [9].

Семінарське заняття № 2

Тема: Культура та етика спілкування оратора

Мета: закріпити та поглибити знання про культуру та етику спілкування; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мовлення та мислення.

План

1. Поняття мовленнєвої комунікації.

2. Етичні правила спілкування оратора. Мовленнєвий етикет.

3. Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Комунікативні невдачі.

Теми рефератів, доповідей

1. Як зацікавити слухачів?

2. Як розвинути сміливість та впевненість у собі?

3. Як покращити пам’ять?

4. Причини комунікативних невдач.

5. Способи привертання та утримання уваги слухачів.

Методичні вказівки

1. Під час розгляду першого питання з’ясувати, що таке комунікація, зокрема мовленнєва; звернути увагу на елементи та моделі мовленнєвої комунікації.

2. Розглядаючи друге питання, варто звернути увагу на розкриття ключових понять – етикет, зокрема мовленнєвий етикет, виокремлення функцій мовленнєвого етикету; усвідомити, що собою становлять етичні правила спілкування та чому важливо їх дотримуватися.

3. Третє питання передбачає усвідомлення студентом поняття «ефективна комунікація» та аналіз передумов, які сприяють ефективній комунікації як взаємодії її учасників; уміння характеризувати основні причини комунікативних невдач та шляхи їх запобігання тощо.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть сутність понять «комунікація» та «спілкування». У чому полягає схожість та відмінність між цими поняттями?

2. Схарактеризуйте основні функції спілкування.

3. Чому, на вашу думку, людина не може жити без спілкування? Чому за античних часів найтяжчою формою покарання був остракізм?

4. Чи може існувати єдиний стиль спілкування? Відтворіть модель мовленнєвої комунікації.

5. Назвіть види ділового спілкування та схарактеризуйте їх.

6. Схарактеризуйте особливості міжособистісного спілкування.

7. За якими ознаками класифікують види спілкування?

8. Що таке мовленнєвий етикет?

9. Розкрийте причини вибору стандарту мовленнєвої поведінки, етикетних формул спілкування.

10. Розкажіть про основні етичні правила спілкування.

11. Поясність поняття «культура спілкування».

12. Прокоментуйте функції мовленнєвого етикету.

13. Розкажіть про основні загальноприйняті формули мовленнєвого етикету, що використовуються під час: вітання, прохання, подяки, відмови, прощання, побажання, надання поради, вибачення, співчуття, компліменту.

14. Прокоментуйте відомий вислів: «Культура спілкування – це спілкування культур».

15. Які умови сприяють ефективному спілкуванню оратора з аудиторією?

16. Розкажіть про об’єктивні перешкоди спілкування.

17. Поясніть, що таке суб’єктивні перешкоди спілкування.

18. Прокоментуйте головні закони риторики, що сприяють ефективній комунікації.

19. Що таке комунікабельність?

20. Що таке комунікативні бар’єри? Назвіть їх причини.

21. У чому полягають основні причини комунікативних невдач?

Література

[3], [10], [32].

Семінарське заняття № 3

Тема: Характеристика невербальних засобів спілкування

Мета:закріпити та поглибити знання про якості успішного оратора, про механізм забезпечення ефективності виступу; познайомити студентів із класифікаціями невербальних засобів спілкування; з’ясувати значення невербальних засобів спілкування в риторичній діяльності; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати культуру мови та мислення.

План

1. Образ оратора. Типи ораторів.

2. Образ аудиторії. Контакт оратора з аудиторією.

3. Поняття невербальних засобів спілкування.

Теми рефератів, доповідей

1. Роль і місце оратора в сучасному світі.