Риторика: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 8

26. Знайдіть і прочитайте захисну промову на Рівонійському процесі, виголошену Нельсоном Манделою 20 квітня 1964 року. З’ясуйте, які функції виконують художні засоби, що використовуються в тексті.  

Література

[3], [11].

Семінарське заняття № 8

Тема: Культура ведення діалогу та суперечки

Мета:закріпити та поглибити знання про культуру ведення діалогу та суперечки, про етичні правила, яких варто дотримуватися під час спілкування різних рівнів – від побутового до ділового; розвивати вміння характеризувати, зіставляти, робити логічні висновки; виховувати толерантне ставлення до носія іншої точки зору.

План

1. Слухання як активний процес.

2. Основні різновиди суперечки.

3. Принципи ведення суперечки

4. Діалог як форма людського спілкування.

Теми рефератів, доповідей

1. Роль полеміки в діяльності оратора.

2. Етика суперечки.

3. Роль маніпулятивної риторики в сучасному світі.

Методичні вказівки

1. Під час опрацювання першого питання з’ясувати, чому слухання є активним процесом; схарактеризувати стилі слухання – чоловічий та жіночий; сформулювати загальні правила того, як треба слухати іншу людину.

2. У другому питанні познайомитися з різновидами суперечки, усвідомити різницю між ними; з’ясувати, хто є учасниками суперечки та які їх функції; розкрити умови, за яких можливий діалог; висловити власну точку зору щодо того, чому інколи люди не можуть знайти спільної мови.

3. У третьому питанні наголосити на необхідності толерантного ведення суперечки як основи конструктиву; сформулювати основні принципи і правила ведення суперечки.

4. Четверте питання передбачає визначення, що таке діалог, його особливостей; окреслення підходів до правил ведення діалогу; характеристику різновидів запитань та з’ясування їх специфіки.

Питання для самоконтролю

1. Спростуйте або доведіть, що навчитися слухати іншу людину – це мистецтво.

2. Прокоментуйте слова Плутарха: «Навчися слухати, і ти можеш мати користь навіть із тих, хто погано говорить».

3. Що таке суперечка? Коли вона виникає? Чи можемо стверджувати, що суперечка – супутник людей різних історичних епох?

4. Про яке значення суперечки говорить Б. Шоу у такому вислові: «Якщо у вас – яблуко і у мене – яблуко, і ми обміняємося ними, то в кожного з нас буде по яблуку. Але якщо в кожного з нас по ідеї і ми обмінюємося ними… то кожен із нас стає багатшим»?

5. Хто є учасниками суперечки?

6. Поясніть вислів Аристотеля: «Платон – мій друг, але істина дорожча». Про який різновид суперечки йдеться?

7. У чому полягає небезпека суперечки заради переконання?

8. Що таке еристика?

9. Чому останнім часом усе більшої популярності набуває суперечка задля суперечки?

10. Про який вид суперечки говориться в новелі М. Хвильового «Я (романтика)»: «Я – чекіст, але я і людина»?

11. Що таке дискусія? Із яких етапів вона складається?

12. Що таке «ефект переконання» і «нульовий ефект» дискусії?

13. Що таке полеміка? Чим вона відрізняється від диспуту, дебатів?

14. Що таке діалог? Назвіть різновиди діалогу.

15. Чому для сократівського діалогу характерним є мислення від супротивного?

16. Розкажіть про коректні засоби ведення суперечки.

17. Чим паралогізми відрізняються від софізмів? Наведіть приклади.

18. Що таке хитрощі стосовно аргументів?

19. Розкажіть про принципи та правила ведення суперечки.

20. Прокоментуйте слова Вількінса: «Намагайся, щоб у суперечці слова твої були м’які, а аргументи тверді».

21. Розкрийте зміст пам’ятки полемістові.

Література

[16], [20]; [27], С. 188–199.

Критерії оцінювання вмінь і навичок студентів

на семінарському занятті

Обговорення питань:

А правильно зроблений порівняльний аналіз і висвітлені події, явища з конкретними прикладами (3 бали)

Б уміння студента поставити запитання опоненту і залучитися до дискусії (0,5 балів)

В доповнення до питань, використання фактичних матеріалів, цитат із першоджерел (1 бал)

Г виправлення, уточнення, узагальнення, висновок (0,5 балів)

5 балів – «відмінно»

4 бали – «добре»

3 бали – «задовільно»

2 бали – «незадовільно»