Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 5

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №11

Тема: ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мета: надати студентам знання щодо сутності інвестицій та їх ролі в розвитку економіки

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Інвестиції та їх роль в економіці.

2.  Мультиплікатор інвестицій.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Проблеми інвестування в Україні.

2.  Концепції мультиплікатора та акселератора.

3.  Взаємозв’язок проблеми споживання, заощадження та інвестицій.

Методичні вказівки:

У першому питанні потрібно розглянути категорію інвестицій та фактори, які впливають на розмір інвестицій. Зверніть увагу на очікувану норму чистого прибутку та процентну ставку як на основні фактори інвестиційного попиту. Необхідно також засвоїти роль зовнішніх факторів сукупного попиту на інвестиції. Розгляньте валові і чисті інвестиції.

У другому питанні необхідно розкрити сутність та спосіб розрахунку мультиплікатора та акселератора.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: СУКУПНІ ВИТРАТИ І РІВНОВАЖНИЙ ВВП

Мета: вивчення умов, за яких сукупні видатки забезпечують виробництво рівноважного ВВП.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Сукупні видатки та рівноважний ВВП на основі моделі „витрати – випуск”.

2.  Модель „вилучення – ін’єкції”.

3.  Сукупні видатки та потенційний ВВП.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Інфляційний та рецесивний розриви як наслідки надмірності сукупних видатків.

Методичні вказівки:

Розглядаючи перше та друге питання, необхідно показати, що використовуючи витрати або ін’єкції в економіку, можна впливати на її рівновагу. Ці процеси необхідно розглянути, використовуючи графіки. В процесі аналізу поясніть зміст категорій: заплановані та фактичні інвестиції, заощадження. В рамках третього питання слід пояснити сутність інфляційного та рецесивного розривів.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №13

Тема: ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Мета: надати студентам надати студентам можливість вивчити сутність та типи, проаналізувати фактори економічного зростання, дослідити класичну та кейнсіанську модель економічного зростання.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Сутність та типи економічного зростання.

2.  Фактори економічного зростання.

3.  Модель Домара-Харрода

4.  Модель економічного зростання Солоу

Теми доповідей та рефератів:

1.  “Золоте правило” як критерій норми заощаджень.

2.  Практичне застосування моделі Солоу у макроекономічному регулюванні.

Методичні вказівки:

В першому питанні розгляньте зміст поняття “економічне зростання” та “економічний розвиток”, покажіть їх спільні риси та відмінності. В другому питання проаналізуйте матеріальні фактори економічного зростання та розгляньте його виробничу функцію. Зверніть увагу на суспільні фактори економічного зростання. Розгляньте маржиналістську та структуралістську теорії економічного зростання.

          В третьому питанні необхідно звернути увагу на модель економічного зростання Домара-Харрода, яка відображає кейнсіанську точку зору на економічне зростання.

У четвертому питанні розгляньте модель Солоу. Проаналізуйте допущення, що використовуються в цій моделі: відсутність зростання населення та відсутність технічного прогресу. Необхідно розглянути фактори виробництва продукту по Солоу – труд і капітал. Приведіть та проаналізуйте графік взаємозалежності  інвестицій та капіталу. Зверніть увагу на “золоте правило накопичення” МРК=γ або МРК-γ=0, що відбиває взаємозалежність граничної продуктивності капіталу (МРК) та норми амортизації (γ).

На закінчення покажіть, як змінюються висновки даної моделі, якщо до неї запроваджуються змінні параметри – зростання населення та технічний прогрес.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №14

Тема: КЕЙНСІАНСЬКА ТЕОРІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Мета: вивчити концептуальні положення кейнсіанської теорії про необхідність та методи державного втручання в економіку, роль держави в економічному кругообігу та трансформацію моделей економічної рівноваги під впливом держави