Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 2

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема: СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Мета: отримати уявлення про сучасну концепцію макроекономічного рахівництва.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації.

План:

1.  Характеристика СНР.

2.  Основні категорії та принципи побудови СНР.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Макроекономічні показники та суспільний добробут.

Методичні вказівки

В першому питанні необхідно розглянути зміст системи національних рахунків (СНС), методологічні принципи її побудови. Необхідно також з’ясувати відмінності між СНР та балансом народного господарства. В межах другого питання розгляньте її сектори, рахунки та основні категорії. Звернути увагу на основні показники, що містяться у СНР. ВВП.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Мета: надати студентам можливість зрозуміти роль макроекономічних показників для аналізу економічних явищ і процесів, отримати уявлення про сучасну концепцію макроекономічного рахівництва.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

  1. Валовий випуск та ВВП
  2. Методи обчислення ВВП
  3. Макроекономічні показники на чистій основі.
  4. Інфлювання та дефілювання ВВП.

Теми доповідей та  рефератів:

  1. Макроекономічні показники в Україні.

Методичні вказівки:

В першому питанні треба дати визначення основним макроекономічним показникам, які розраховуються в системі національних рахунків, звернути увагу на проблему подвійного рахунку яка виникає під час розрахунків. Слід докладно зупинитися на виключеннях при обчисленні ВВП.

В межах другого питання необхідно розглянути методику розрахунку основних макроекономічних показників. Звернути увагу на можливість її практичного використання.

В третьому питанні необхідно з’ясувати сутність та методику розрахунку макроекономічних показників на чистій основі: ЧВП, НД, ОД, БД, та номінальні і реальні показники окремо.

В четвертому питанні слід ретельно розглянути методику розрахунку дефлятора ВВП, процесів інфлювання та дефлювання ВВП.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема: ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ

Мета:    дати студентам уявлення про сутність коливань в економіці та дослідити їх види, а також з’ясувати індикатори циклічних коливань.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Параметри економічного циклу.

2.  Причини циклічних коливань в економіці.

3.  Зайнятість і безробіття як наслідки циклічності.

4.  Інфляція, її види та шляхи зниження.

5.  Крива Філіпса про зв'язок між інфляцією та безробіттям

Теми доповідей та рефератів:

1.  Особливості економічних циклів на сучасному етапі.

2.  Теорія хвиль М.Д. Кондратьєва.

3.  Негативні наслідки інфляції.

4.  Крива Філіпса в короткостроковому та довгостроковому періоді

Методичні вказівки:

В рамках першого питання потрібно розглянути сутність, структуру, види економічних циклів. Зверніть увагу на графік циклу та проаналізуйте його щодо зрушень в економіці пофазно.

У другому питанні необхідно зупинитись на причинах економічних циклів, залежно від видів.

У третьому питанні треба звернути увагу на індикатори циклічних коливань, а саме: зміни у рівні цін, в обсягах виробленої продукції, ситуації на фондовій біржі та на ринку грошей. Розглянути антициклічну політику держави.

У четвертому питанні звернути увагу на причини, види інфляції та її наслідки для економіки. Розгляньте види інфляції в залежності від різних факторів. Покажіть, в якому випадку можна виграти від інфляції. Розгляньте активну та адаптивну антиінфляційну політику. В п’ятому питанні зверніть увагу на зв'язок між інфляцією та безробіттям за допомогою кривої Філіпса та зробіть висновки для політики зайнятості.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Мета: надати студентам можливість зрозуміти особливості механізму функціонування ринку праці на сучасному етапі розвитку економіки, з’ясувати значення державної політики зайнятості та механізм її регулювання.