Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 4

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8

Тема: СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

Мета: надати студентам уявлення про особливості формування сукупної пропозиції, вивчити зміст поняття рівноваги в економіці та процес її формування.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Сутність сукупної пропозиції.

2.  Альтернативні моделі сукупної пропозиції.

4.  Базова модель економічної рівноваги „Сукупний попит – сукупне пропонування”.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Часткова та загальна економічна рівновага. Умови рівноваги.

2.  Класична, кейнсіанська та монетарна моделі економічної рівноваги.

Методичні вказівки:

В першому питанні поясніть зміст сукупної пропозиції та залежність її обсягу від рівня цін. Покажіть цю залежність графічно. Розгляньте кожний відрізок кривої сукупної пропозиції та поясніть зв’язок відрізків з відповідними фазами економічного циклу. Проведіть аналіз й покажіть на графіку вплив на сукупну пропозицію нецінових факторів. В другому питанні слід проаналізувати альтернативні моделі сукупної пропозиції. В третьому питанні слід розглянути процес формування рівноваги на ринку. Для цього необхідно показати цей процес на графіку, відмітити рівноважний рівень цін та обсягу виробництва. Розгляньте та поясніть ситуацію в економіці, якщо крива попиту перетинає криву пропозиції на кожному з її відрізків.

Повторення теоретичних питань надасть змогу вирішувати графоаналітичні задачі, які допоможуть отримати навички щодо використання теоретичних знань на практиці при аналізі конкретної ситуації.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №9

Тема: ГРОШОВИЙ РИНОК

Мета: надати студентам з’ясувати сутність елементів грошового ринку та дослідити механізм взаємодії між ними

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Грошова пропозиція та попит на гроші.

2.  Механізм встановлення рівноваги на грошовому ринку.

3.  Банківська система та грошове пропонування.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

2.  Банківська система в Україні. Формування та розвиток.

Методичні вказівки:

Розгляд першого питання потрібно починати із визначення понять “попит” та “пропозиція” грошей. Для цього слід використати сутність та значення грошових агрегатів, що об’єднують різні види грошей в процесі обороту. Проаналізуйте із використанням графіків попит на гроші для угод та попит на гроші як активи, а також загальний попит на гроші. В другому питанні необхідно розглянути зміст процентної ставки як ціни грошей, а також її залежність від попиту і пропонування на грошовому ринку. На закінчення аналізу покажіть, як досягається рівновага на грошовому ринку. В третьому питанні слід звернути увагу на структуру банківської системи й відмітити функції комерційних банків в ринковій економіці, їх зобов’язання та резерви. Покажіть процеси впливу Центрального Банку на діяльність комерційних банків, тобто поясніть зміст норми обов’язкових резервів. На завершення розгляду питання необхідно проаналізувати депозитний мультиплікатор і грошову пропозицію, що він забезпечує

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №10

Тема: СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ

Мета: з’ясувати сутність кейнсіанської концепції споживання та інвестицій і модель простого мультиплікатора видатків, який відображає характер залежності ВВП від споживання та інвестицій

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Функція споживання.

2.  Функція заощадження.

3.  Чинники автономного споживання.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Споживання та заощадження як функції доходу.

Методичні вказівки:

В першому та другому питаннях необхідно звернути увагу на спільні та відмінні риси споживання та заощадження. Треба також розглянути категорії середньої та граничної схильності до споживання та заощадження та методи їх розрахунку. Проаналізуйте графіки споживання та заощадження. В третьому питанні розгляньте фактори, які впливають на рівень споживання та заощадження, в тому числі і недоходні (багатство, ціни, очікування, споживча заборгованість, оподаткування).