Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

МАКРОЕКОНОМІКА

Методичні вказівки до проведення семінарських занять

для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

                            напрями підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

   6.030508 «Фінанси і кредит» 

   6.030503 «Міжнародна економіка»

   6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

                    освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Укладачі: Панкратова О.М., к.е.н.,доцент кафедри

        Єчина Л.В., старший викладач

        Діденко Н.В., викладач

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

          Протокол від 28.08.2012р.№ 1

Харків

2012 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

Тематика семінарських занять

Семінарське заняття 1 «Макроекономіка як наука»

Семінарське заняття 2 «Система національних рахунків»

Семінарське заняття 3 «Макроекономічні показники»

Семінарське заняття 4 «Інфляція та її наслідки»

Семінарське заняття 5 «Механізм функціонування ринку праці»

Семінарське заняття 6 «Економічна нерівність»

Семінарське заняття 7 «Сукупний попит»

Семінарське заняття 8 «Сукупна пропозиція»

Семінарське заняття 9 «Грошовий ринок»

Семінарське заняття 10 «Споживання та заощадження»

Семінарське заняття 11 «Інвестиції в економіці»

Семінарське заняття 12 «Сукупні витрати та рівноважний ВВП»

Семінарське заняття 13 «Економічне зростання»

Семінарське заняття 14 «Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки»

Семінарське заняття 15 «Сутність фіскальної політики»

Семінарське заняття 16 «Зовнішньоекономічна діяльність»

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Макроекономіка належить до тих дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну підготовку бакалаврів з економіки. Мета її полягає в тому, щоб дати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:

-  визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методу;

-  розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;

-  висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;

-  розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;

-  розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної;

-  визначення факторів та розкриття основ моделювання економічного зростання.

Плани семінарських занять розроблено таким чином, щоб поєднувати лекційні питання, питання, які вивчаються самостійно та акцентувати увагу на власному розумінні студентом проблем, які розглядаються.

Окрім того, плани семінарських занять включають питання для дискусійного обговорення, підготовку повідомлень і доповідей за темами семінарів, також заплановане вирішення графоаналітичних прикладів та на деяких заняттях можливе застосування тренінгової методики навчання.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

Мета: надати студентам можливість зрозуміти роль макроекономічної науки у суспільстві, об’єкт, предмет та методологію макроекономіки.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації.

План:

1.  Основні проблеми макроекономіки та їх взаємозв’язок.

2.  Функції макроекономіки у суспільстві.

3.  Інструментарій та головні задачі макроаналізу.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Історія розвитку макроекономіки як науки.

2.  Зв’язок макроекономіки та економічної політики держави.

Методичні вказівки:

В першому питанні необхідно звернути увагу на місце макроекономічної науки та макроекономічного аналізу в системі економічних наук. Слід докладно підкреслити зв’язок макроекономіки з теоретичними засадами, а також розглянути її об’єкт і предмет.

В межах другого питання розгляньте функції макроекономіки. Зверніть увагу на практичне застосування принципів макроекономіки для вирішення головної суперечності суспільства – між безмежними матеріальними потребами людей та обмеженими економічними ресурсами.

В третьому питанні необхідно з’ясувати основні категорії макроекономічної науки, підкреслити методи макроекономічних досліджень та звернути докладніше увагу на головні з них. Як висновок, треба визначити роль макроекономічної науки у вирішенні проблем суспільства.

Похожие материалы

Информация о работе