Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 3

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Попит, пропозиція й ціна на ринку праці.

2.  Теорії ринку праці.

3.  Державна політика зайнятості населення.

4.  Закон Оукена про втрати економіки від циклічного безробіття.

Теми доповідей та рефератів

1.  Зайнятість і безробіття як наслідки циклічності.

Методичні вказівки

В першому питанні розгляньте зміст ринку праці, покажіть його особливості і необхідність для забезпечення економіки трудовими ресурсами. Зверніть увагу, що на цьому ринку також діють закони попиту і пропозиції й проаналізуйте, як вони функціонують. Розгляньте зміст заробітної плати як ціни робочої сили. Поясніть поняття “безробітний” та розгляньте види безробіття. Поясніть, чому фрикційне та структурне безробіття для економіки бажане. У другому питанні приведіть погляди класичної та кейнсіанської теорій на ціни ринку праці. Особливу увагу приділіть розгляду теорії гнучкого ринку праці. В третьому питанні зверніть увагу на особливості державного регулювання зайнятості населення. Розгляньте зміст експансіоністської політики зайнятості та її негативні наслідки. В четвертому питанні проаналізуйте закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

Тема: ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ

Мета: надати студентам знання про проблему економічної нерівності та шляхи її розв’язання, зрозуміти механізм дії соціальної політики та межі її впливу на економіку.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Крива Лоренца.

2.  Бідність та прожитковий мінімум.

3.  Державна система соціального захисту населення.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Крива Лоренца як характеристика нерівномірності розподілення доходів в суспільстві.

2.  Сучасні програми подолання бідності населення.

Методичні вказівки

У першому питанні необхідно пояснити, чому виникає проблема нерівності в розподілі доходів і чому не можна використати принцип рівності в цьому процесі. При аналізі використайте криву Лоренца й покажіть, як можна розрахувати рівень нерівності за допомогою децільного коефіцієнта та коефіцієнта Джині. В цьому питанні поясніть, чому в умовах ринку кожна людина має соціальну відповідність за рівень свого добробуту. В третьому питанні розгляньте державну систему соціального захисту населення Також необхідно розглянути державні заходи щодо соціального захисту населення. Покажіть необхідність цього процесу. Для цього, перш за все, проаналізуйте зміст межі бідності: абсолютну та відносну. Поясніть, чому при аналізі даної проблеми потрібно використати диференційний підхід. На завершення проаналізуйте державні інструменти соціального захисту: програми соціального забезпечення, програми державної допомоги.

.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема: СУКУПНИЙ ПОПИТ

Мета: надати студентам уявлення про сутність сукупного попиту, цінові та нецінові чинники сукупного попиту.

Забезпечення заняття: тестові завдання, проблемні ситуації, практичні задачі.

План:

1.  Економічний кругообіг в умовах ринку.

2.  Сукупний попит та його фактори.

3.  Нецінові фактори сукупного попиту.

Теми доповідей та рефератів:

1.  Модель взаємодії між суб’єктами ринку.

Методичні вказівки:

При підготовці першого питання необхідно використати схему кругообігу на макрорівні. На прикладі цієї схеми слід розглянути роль кожного суб’єкта економіки: ринків, домогосподарства, держави та посередників між ними – фінансових, кредитних та зовнішньоекономічних структур.

При підготовці другого питання почніть з аналізу та визначення категорій сукупного та індивідуального попиту. Надалі проаналізуйте залежність обсягу сукупного попиту від рівня цін і на основі цього аналізу сформулюйте закон попиту. Розгляньте ефекти багатства, процентної ставки та імпортних товарів, як доказ зворотної залежності обсягу попиту і рівня цін. В третьому  питанні слід проаналізувати вплив на сукупний попит нецінових факторів. Це питання слід аналізувати з використання графіків.