Макроекономіка: Методичні вказівки до проведення семінарських занять, страница 7

В першому питанні необхідно дати характеристику зовнішньоекономічним процесам та проаналізувати їх структуру: міжнародну торгівлю, вивіз капіталу, міграцію робочої сили та ін. Розгляньте основні міжнародні фінансово-економічні організації. В цьому питанні зверніть увагу на теорію порівняльних переваг та її актуальність на сучасному етапі. В другому питанні розгляньте зміст платіжного балансу, як основного статистичного документа, в якому відбивається рух зовнішньоекономічних операцій. Зверніть увагу на структуру платіжного балансу, зокрема, його важливу частину – торгівельний баланс. Проаналізуйте баланс поточних операцій і баланс руху капіталів. На закінчення зверніть увагу на операції балансування та регулювання платіжного балансу. В наступних питання слід звернути увагу на сутність валютного курсу, форми його котирування та принципи побудови і етапи розвитку сучасної валютної системи.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання знань студента під час семінарських занять проводиться за шкалою, визначеною кафедрою, за такими критеріями:

·  розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

·  ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;

·  обізнаність з основною (обов’язковою) та додатковою літературою, а також із сучасною вітчизняною і зарубіжною літературою з питань, що розглядаються;

·  уміння поєднувати теоретичні знання з вирішенням практичних завдань при розгляді ситуаційних завдань (кейсів), розв’язанні задач, проведенні розрахунків тощо при виконанні завдань, винесених на обговорення аудиторії;

·  логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, уміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з доповідей інших осіб.

Знання студентів оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі засвоїв матеріал, який розглядається на семінарському занятті, дає вірні відповіді на тестові завдання, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок, при розв’язанні практичних завдань, не дає вичерпних висновків.

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні матеріалу, має прогалини в знаннях, допускає окремі помилки при розрахунках, не робить висновки.

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення професійних завдань, не вірно розв’язує практичні завдання.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ літературИ

Основна:

1.  Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: Навчальний посібник / В. В. Кулішов. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 252 с.

2.  Савченко А.Г. Макроекономічна політика: Навчальний посібник / А. Г. Савченко. – Київ: КНЕУ, 2001. – 560 с.

3.  Панчишин С. В. Макроекономіка: Навчальний посібник / С. В. Панчишин. – Київ: Либідь, 2001. – 256 с.

Додаткова:

4.  Луссе А. Макроэкономика: краткий курс: Учебн. Пособие / А. Луссе. – СПб.: Питер, 2000.

5.  Селищев А.С. Макроэкономика. Учебник для вузов / А. С. Селищев. – СПБ.: Питер, 2000.

Ресурси:

1.  Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

2.  Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18

E-mail: LS@korolenko.kharkov.com

http://korolenko.kharkov.com

3.  Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2

E-mail: director@library.kharkov.ua

http://www.library.kharkov.ua