Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації»

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ

«Обробка текстової інформації»

для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091807

«Видавничо-поліграфічна справа»

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою інженерної та

комп'ютерної графіки.

Протокол № 7 від 23.03.01

Харків  2002

Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової
інфор­мації» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091807  «Ви­давничо-поліграфічна справа». /Упоряд. В.Ф.Челомбітько. – Харків: ХНУРЕ, 2002. – 14 с.

У п о р я д н и к       В.Ф.Челомбітько


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані методичні вказівки розроблені для виконання курсової роботи з дисципліни «Обробка текстової інформації» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091807 «Видавничо-поліграфічна справа» відповідно до робочої програми за курсом.

Предметом вивчення в курсі «Обробка текстової інформації» є програмні засоби і системи підготовки текстової інформації, новітні текстові редактори і комп'ютерні видавничі системи.

Метою курсу «Обробка текстової інформації» є вивчення теоретичних основ комп'ютерного набору і комп'ютерної верстки, друкарських шрифтів і їхніх елементів, загальних принципів комп'ютерних технологій оформлення друкованої продукції, критеріїв вибору формату і виду видання, правил комп'ютерного набору, комп'ютерної коректури і верстання, програмного забезпечення обробки текстової інформації і верстки сторінок видань, а також придбання студентами практичних навичок у створенні і редагуванні текстових документів з використанням редакторів, у роботі з технічними засобами, що забезпечують введення, відображення і друк текстової інформації.

В результаті вивчення курсу «Обробка текстової інформації» студенти повинні знати:

·  загальні правила підготовки оригіналів-макетів видання;

·  теоретичні основи комп'ютерного набору і комп'ютерної верстки;

·  друкарські шрифти і їхні елементи;

·  технічні засоби вводу-виводу систем підготовки текстової інформації;

·  способи створення, перетворення і збереження інформації;

·  принципи оформлення друкованої продукції;

·  можливості сучасних редакторів тексту;

·  правила комп'ютерного набору;

·  правила комп'ютерної верстки сторінок видань;

·  особливості комп'ютерної коректури;

·  особливості комп'ютерних видавничих систем і правила підготовки документів до друку.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

У результаті виконання курсової роботи студенти повинні навчитися:

·  розробляти оригінал-макет видання;

·  розробляти конструкцію видання;

·  вибирати й обґрунтовувати параметри шрифтів основного і додаткового текстів;

·  складати видавничу специфікацію;

·  розробляти стилі абзаців, шаблони-сторінки і шаблон документа для видання, що розроблюється;

·  виконувати верстку видання з урахуванням технічних правил;

·  застосовувати сучасні програмні засоби обробки текстової інформації для створення, редагування, верстки і друку документів.

Завданням курсового проектування є підготовка студента до самостійної професійної діяльності за фахом.

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тематика курсових робіт спеціальності ВПС визначається профілюючою кафедрою і, як правило, постійно оновляється відповідно до вимог часу. При цьому враховуються вимоги кваліфікаційної характеристики спеціальності і такі основні положення:

·  відповідність сучасному стану науки, виробництва у видавничо-поліграфічній галузі;

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
99 Kb
Скачали:
0