Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації», страница 6

Студент ______________              __________________            ( ____________________ )

                         (шифр групи)                                           (підпис)                                            (прізвище, ініціали)

Керівник роботи                             __________________            ( ____________________ )

                                                                                             (підпис)                                            (прізвище, ініціали)


Навчальне видання

Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091807 «Видавничо-поліграфічна справа».

Упорядник       ЧЕЛОМБІТЬКО  Віктор  Федорович

               Відповідальний випусковий           В.П.Ткаченко

               Редактор                                         А.П.Кузнецов

План 2002, поз. 54

Підп.до друку  18.12.2001   Формат 60х84 1/16.    Папір. друк.

Умов. друк. арк.    0,7                 Облік.-вид. арк. 0,6.

Тираж  50  прим.                 Зам. №   1 – 14  .

Ціна   договірна

ХНУРЕ   61166    Харків, просп. Леніна,14

Надруковано в учбово-виробничому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166 Харків, просп. Леніна, 14