Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації», страница 2

·  відображення перспектив розвитку спеціальності;

·  спрямованість на розв’язання конкретних задач, що стоять перед сучасними видавничо-поліграфічними підприємствами;

·  активізація творчого пошуку студентами нових рішень і технологій;

·  необхідність пророблення спеціальної науково-технічної і нормативної літератури;

·  застосування сучасних ефективних методів, технологій і засобів комп'ютерної техніки.

Студент має право вибрати тему курсової роботи або запропонувати свою тему з умовою доцільності її розробки. Тема курсової роботи закріплюється за студентом керівником роботи шляхом видачі під розпис технічного завдання на розробку.

При виконанні курсової роботи допускаються дві форми:

·  індивідуальна, коли над темою курсової роботи працює один студент;

·  колективна, коли над темою курсової роботи працює колектив студентів. У даному випадку звичайно курсова робота присвячена повній підготовці видання до друку, коли обсяг не дозволяє зробити дану роботу одним студентом у визначений термін. При цьому один із студентів призначається керівником колективу і забезпечує єдність прийняття рішень, виконує попереднє пророблення завдання і відповідає за спільні показники роботи. У ТЗ, виданому кожному учаснику колективної теми, вказується спільна тема і конкретні індивідуальні питання, що підлягають розробці. Серед прізвищ керівників комплексної теми, крім прізвища викладача, вказується і прізвище студента-керівника комплексної теми, що очолює дану розробку.

3 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Тема курсової роботи: розробка оригінал-макета видання (брошури, газети, журналу – вказується конкретна назва видання).

Вихідні дані до курсової роботи:

-  тип і призначення видання;

-  обсяг у фізичних друкарських аркушах;

-  формат і частка друкарського аркуша;

-  тип і відсоток ілюстрацій;

-  наявність графічних елементів оформлення;

-  текстові і графічні матеріали (у надрукованому або електронному вигляді).

4 СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна складатися з пояснювальної записки і додатків. Структура і зміст пояснювальної записки будуть визначатися конкретною індивідуальною темою роботи. При необхідності, за рішенням студента і згодою керівника, в пояснювальній записці можуть бути  розділи і пункти, не наведені у цих методичних вказівках нижче по тексту.

Пояснювальна записка повинна містити:

титульну сторінку (Додаток А);

завдання на курсову роботу (Додаток Б);

календарний план (Додаток В);

реферат;

зміст;

вступ;

1.  Аналіз технічного завдання;

2.  Розробку структури видання;

3.  Розробку конструкції сторінки видання;

4.  Вибір і обґрунтування параметрів шрифту основного і допоміжного текстів;

5.  Вибір і обґрунтування програми верстки;

6.  Розробку стилів і створення шаблонів-сторінок;

7.  Особливості верстки видання;

висновки;

перелік посилань.

Додатки повинні містити:

-  оригінал-макет розробленого видання в електронному вигляді;

-  надрукований оригінал-макет (або фрагменти);

-  видавничу специфікацію.

Надруковані додатки підшиваються разом із основним матеріалом.

Результати роботи можуть додаватись на змінних носіях інформації (дискетах і CD-ROMах) для підтвердження свого авторства і вирішення виникаючих спірних питань під час захисту роботи.

5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1 Послідовність виконання курсової роботи

Необхідно виконати такі основні етапи роботи:

·  розробку структури видання (наявність і склад вступної, основної і заключної частин, кількість глав, розділів і т.п., кількість рівнів заголовків і порядок їх нумерації);