Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації», страница 5

3.  ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления. – К.: Госстандарт Украины, 1995.

4.  Левин Ю. С. и др. Производственные процессы в полиграфии: Проектирование и расчет. – М.: Книга, 1985.

5.  Оформление изданий. Нормативный справочник. – М.: Книга, 1985.

6.  Глушаков С.В., Кнабе Г.А. Компьютерная верстка. Учебный курс. – Х.: Фолио, 2002.

7.  Журнали: “Друкарство”, “Полиграфист и издатель”, “КомпьюАрт” та ін.


ДОДАТОК А

Зразок бланка титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра інженерної і комп'ютерної графіки

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до курсової роботи

з курсу «Обробка текстової інформації»

на тему _______________________________________________________________________________

(тема)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Студент ______________              __________________            ( ____________________ )

                         (шифр групи)                                           (підпис)                                            (прізвище, ініціали)

Керівник роботи                             __________________            ( ____________________ )

                                                                                             (підпис)                                            (прізвище, ініціали)

Харків 200__

 ДОДАТОК Б

Зразок форми завдання на курсову роботу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Факультет комп'ютерних наук

Кафедра інженерної і комп'ютерної графіки

Спеціальність _______________________________________________________
Дисципліна _________________________________________________________

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

на курсову роботу

Студента групи _______________________________________________________________

(шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові)

Тема роботи __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата видачі завдання ____________              Дата захисту закінченої роботи ____________

Вихідні дані:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


ДОДАТОК В

Зразок форми календарного плану на виконання курсової роботи

Календарний план

Номер

п/п

Найменування етапів курсової роботи

Термін
виконання

Примітка