Методичні вказівки з курсової роботи з курсу «Обробка текстової інформації», страница 4

·  вибір кегля (розміру), накреслення і кольору шрифту заголовків кожного рівня, основного і допоміжного текстів;

·  вибір і порядок завдання інтерліньяжу;

·  розташування тексту в одну або декілька колонок, визначення відстані між колонками, організацію ”переходження” тексту з одного блока до іншого;

·  завдання параметрів абзацу для кожного типу тексту (значення лівої і правої границі, абзацного відступу, способу виключки, відбиття до і після абзацу, інших параметрів);

·  розташування і розмір текстових блоків на сторінці, їх орієнтація і нахил, якщо необхідно.

Оформлення ілюстрацій у процесі верстки припускає:

·  кадрування (якщо воно не було зроблене при скануванні й обробці в графічному редакторі), у тому числі й у складних контурах;

·  масштабування і поворот ілюстрацій;

·  накладання ілюстрацій одна на одну.

Можуть бути задані елементи колірного оформлення – кольору “підкладки” тексту і рисунків і їх переходи; розміри, стиль, товщина і колір рамок ілюстрацій і текстових блоків, відбиття тексту лінійками і вказівні стрілки.

При об'єднанні тексту з ілюстраціями задається взаємне положення тексту, блоків тексту й ілюстрацій, накладання тексту на рисунок або обтікання рисунка текстом.

Вихідним матеріалом для верстки є тексти, складені в текстових редакторах (невеликі тексти можна складати й у програмах верстки); растрові ілюстрації, оброблені після сканування або створені; векторні ілюстрації, підготовлені в програмах векторної графіки і макет публікації (шаблон документа).

6 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОФОРМЛЕННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ

6.1 Оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка повинна мати вичерпну інформацію за всіма розділами курсової роботи. Записка повинна бути оформлена на комп'ютері і надрукована на аркушах стандартного формату А4 (210*297 мм) у повній відповідності з цими методичними вказівками і вимогами стандарту [3].

Обсяг пояснювальної записки повинен становити 15-20 сторінок. Текстові і графічні результати роботи (як проміжні, так і остаточні) оформляються у вигляді додатків і підшиваються разом з основним матеріалом у пояснювальній записці.

6.2 Оформлення результатів роботи на змінних носіях інформації

Результати роботи (як проміжні, так і остаточні) можуть зберігатися і подаватися, крім друкованого виду, і на змінних носіях інформації (дискетах і CD-ROMах) для підтвердження свого авторства і вирішення виникаючих спірних питань під час захисту курсової роботи, а також для подальшого використання даних матеріалів у навчальному процесі як самим автором, так і його колегами з навчання.

Такі матеріали обов'язково підписуються, нумеруються, вкладаються в прозорий «файл» і підшиваються як додаток разом з основним матеріалом. При цьому обов'язково робиться список вмісту кожного носія.

7 ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Під час виконання курсової роботи керівник роботи та кафедра проводять систематичний контроль ходу виконання запланованих робіт. Студент повинен звітувати перед керівником курсової роботи про виконану роботу не менш, ніж один раз на тиждень. Невстигаючі студенти запрошуються до завідуючого кафедрою або на засідання кафедри.

Курсова робота повинна бути подана на перевірку керівнику курсової роботи не пізніше, ніж за три дні до терміну захисту закінченої роботи, зазначеної в технічному завданні. Після ознайомлення керівника із пояснювальною запискою й іншими матеріалами курсової роботи призначається час захисту курсової роботи. Захист здійснюється в присутності комісії, яка призначається завідуючим кафедрою. До складу комісії входить керівник курсової роботи і провідні викладачі кафедри.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.  Справочник полиграфиста. Т.6. – М.: Книга, 1985.

2.  Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. Для важнейших предприятий. – М.: Книжная планета, 1988.