Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти, страница 9

На жаль, нинішній статус-кво у банківській сфері в Україні багато в чо­му визначається відсутністю належного розуміння з боку парламенту, урядо­вих структур та більшості громадян нашої держави тієї істини, що ефективна фінансове кредитна система держави не може бути поза нормальним функ­ціонуванням банків. Однією з "аномалій" у розвитку банківської діяльності в Україні є слабка підтримка малого та середнього бізнесу. Тим часом прак­тика держав з перехідною економікою свідчить, що фінансова політика,

Фінаїк-и України' ТЗД                                                                                          3 /


спрямована на підтримку такого бізнесу, в тому числі з боку держави, дає найбільшу віддачу. Як зазначав Президент України Л.Д. Кучма у своєму вис­тупі на нараді з питань банківської діяльності, український уряд фактично самоізолювався від сфери банківської діяльності, займаючи здебільшого по­зицію спостерігача 20. Керівник держави наголосив на необхідності здійснен­ня конкретних кроків щодо повернення кредитів, наданих банками держав­ним підприємствам під гарантії уряду та бюджету. Для цього, як зауважив Л.Д. Кучма, слід визначитися з можливістю випуску Мінфіном спеціальних казначейських векселів, реалізувати механізм майнової відповідальності дер­жавних підприємств, у тому числі й за рахунок корпоративних акцій. На думку Президента України, необхідно оперативно вирішити питання щодо запровадження єдиного реєстру застав, для чого необхщні зміни у чинній за­конодавчій та нормативній базі ''. Як нам здається, діяльність банківської

**

системи нашої держави в цілому і кожної окремо взятої банківської структу ри має розглядатися з точки зору комплексної оцінки здійснюваної фінансо­во-економічної стратегії держави, що охоплює взаємопов'язаний спектр кре­дитної, інвестиційної, валютної політики як в межах країни, так і за Її кор­донами. Разом із тим встановлення і подальший розвиток банківської систе­ми, особливо на початковій стадії ринкового реформування, має чимало проблем, своєчасний вияв яких дасть змогу вносити корективи у процес їхнього розв'язання.

Отже, можна зробити висновок, що система комерційних банків України ще далека від тієї, яку можна було б вважати досконалою і яка конче потребує цілеспрямованих заходів загальнодержавного рівня, спрямованих ^    на якнайшвидше поліпшення якісного функціонування цієї дуже важливої складової народногосподарського організму молодої демократичної держави, котрою є суверенна Україна.

(Далі буде).


Паламарчук В.0*,

доктор економічних наук,

Бойченко О.К.

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УМОВ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ:

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ*

Успішне розв'язання багатьох концептуальних і організаційних проблем функціонування банківської системи невіддільне від чинного законодавства щодо банків, їх діяльності, ринків цінних паперів, банкрутства, власності, кредитів тощо. Без повноцінного банківського законодавства не може бути реальним контроль за роботою комерційних банків. Потреба в ефективному законодавчому регулюванні банківського функціонування в Україні, врахо­вуючи "юний" вік суверенної держави, а також, недосконалу правову базу, нині велика, як ніколи раніше Тим більше, що сьогодні вітчизняну правову базу репрезентує переважно один суто банківський закон, доповнений ба­гатьма інструкціями, а подеколи й просто телеграмними розпорядженнями Національного банку України (що нерідко нівелюють правові норми або ж суперечать одне одному), тоді як законодавчі акти, що регламентують бан­ківську діяльність у найрозвиненіших країнах світу, становлять десятки об-сягових томів. Поряд із безпосередніми правовими актами до них входять і судові прецеденти розв'язання конфліктних ситуацій, що мали місце у бан­ківській діяльності країни за період її історичного розвитку. Експерти ряду світових бізнесових структур вважають, що Україні для прийняття справді комплексного законодавства щодо банківської діяльності знадобиться що­найменше десятиріччя. Що ж, як кажуть у народі, живі будемо — побачимо.

У зв'язку зі схожістю соціально-економічної ситуації в новонароджених у лоні СРСР державах заслуговує на увагу порівняльний аналіз правового за­безпечення процесу формування національних банківських систем, розкрит­тя загальних закономірностей і тенденцій, специфіка діяльності у цій сфері. Зазначимо наперед: у більшості держав СНД і Балтики були прийняті (з ти­ми чи іншими модифікаціями) закони про банки і банківську діяльність, про центральні банки, що відобразило специфічні умови, які склалися тут. Вра­ховуючи велику значимість розробки банківського законодавства, у парла ментах країн СНД створено спеціальні структурні підрозділи, такі, як, нап­риклад, Постійний комітет Верховної Ради України з питань фінансів і бан­ківської діяльності; Комітет Державної думи Російської Федерації з бюджету, податків, банків і фінансів (підкомітет із банківського законодавства).

* Закінчення Початок див, у № 3, 1998 р

Фінанси України", 4'98                                                                                       "7