Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти, страница 17

"Конче потрібним е відповідне законодавче забезпечення нормального функціонування Фонду страхування вкладів населення, оскільки чинне зако­нодавство не передбачає повернення вкладів клієнтам у разі банкрутства банку. Чинним законодавством прямо не врегульовано процедури продажу комерційних банківських установ. Статтею 4 Цивільного кодексу дозволяєть­ся укладання договорів, що не суперечать закону, а отже, продаж філіалу банку можна віднести до цивільно-правового договору, тобто передача май­на одного банку на баланс іншого не суперечить законодавству, але при цьо­му залишається неврегульованим виконання зобов'язань конкретного бан­ківського філіалу. Гарантуванню безпеки вітчизняних банків вочевидь не сприяє відсутність законодавче закріпленої відповідальності контрагентів за неповернення чи необгрунтоване надання кредитів. Не вирішені на законо­давчому рівні й питання банківської комерційної таємниці. Недосконалість правового середовища, в якому працюють банки, може досить реально ство­рити ситуацію, коли клієнт може прийняти таке рішення, котре за кілька днів спричинить крах банку. Наприклад, за будь-якою кредитною угодою при бажанні комерційний банк можна притягти до судової відповідальності.

Даються взнаки й проблеми заставного законодавства. Тут, по-перше, до кінця не врегульовано питання про те, що можна розглядати як заставу під кредитну позичку. По-друге, помітний значний дефіцит в Україні кваліфікова­них фахівців із заставного права. Серйозною проблемою залишається відсут­ність фактично правової бази щодо діяльності служб банківської безпеки. Ос­кільки чинні юридичні норми, що покликані регламентувати питання безпеки бізнесу, не визначають ні реального права, ні переліку конкретно вирішуваних завдань, ні стосунків подібних служб, то останнім нічого не залишається, як вимушено балансувати на межі між порушенням чинного законодавства і не­обхідністю виконання функцій щодо захисту інтересів банківських установ. Впадає в око й та обставина, що стаття 52 Закону України "Про банки і

'Див.' "Урядовий кур'єр", 24 липня 1997, № 133—134, с. 4.

•ЗО

"Фінанси України", 4'98                                                                                      ^-^


банківську діяльність" суперечить статті 12 Закону України "Про організацій­но-правові основи боротьби з організованою злочинністю". У зв'язку з цим створюється невизначеність у такій, м'яко кажучи, дрібниці, як об'єднання співробітників служб безпеки, здійсненні інкасаційноі діяльності. Ще й досі немає законів про недержавну охоронну діяльність, зброю, інкасацію, так кон­че необхідних для ефективного гарантування банківської безпеки. Зазначимо, що, по суті, не працює і Закон нашої республіки "Про захист інфляції в авто­матизованих системах", завдаючи відчутної шкоди економічній безпеці банків

Ускладнює правову роботу у народному господарстві, в тому числі й у сфері фінансово-банківського бізнесу, інтенсивно зрослий потік нормативних документів, інструктивних матеріалів, особливо відомчих, які не так уже й рідко за змістом неадекватні основним правовим законам, сприяють заплуту­ванню правозастосовної практики, підготовляють правовий нігілізм, який де­далі більше сіає яскравою ознакою, своєрідною візитною карткою молодого українського бізнесу. Тут, так би мовити, дуже "успішно" діють Міністерство фінансів і Податкова адміністрація України, котрі інтенсивно розсилають по­дібні директивні вказівки на місця. У цьому контексті правомірно вести мову про наявність правової загрози, що є наслщком неоднозначного тлумачення положень законодавчих і нормативних документів загальнодержавного зна­чення, які регламентують банківську діяльність. Щоб не допускати випадків колізій при здійсненні банківських операцій і угод, доцільно здійснювати оцінку таких загроз, їх шкоди для держави, суспільства в цілому Бажано та­кож робити постійну перевірку виконання банківського законодавства, уза­гальнювати передовий досвщ правової роботи у банківській сфері.

Отже, можна зробити висновок про те, що на сьогодні в Україні існує далеко не повна і часто недосконала правова база, яка має на меті регламен­тувати, упорядковувати банківську діяльність. Ось чому слід активізувати за­конотворчу роботу з метою формування повноцінного банківського законо­давства, яке відповідало б вимогам цивілізованої ринкове регульованої еко­номіки, на шлях побудови якої стала суверенна українська держава.

І ця надзвичайно важлива справа не терпить зволікань, надій на "добро­го дядю". Як слушно зауважує Президент нашої держави, зволікання з роз­в'язанням проблем діяльності банківської системи, що переконливо дово­дить гіркий досвід багатьох країн, може обернутися катастрофою'.