Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти, страница 8

Незадовільний фінансовий стан комерційних банків може виникати внас­лідок допущених ними порушень чинного законодавства й нормативних актів Національного банку України, порядку формування статутного фонду, здійс­нення ризикованої кредитної політики, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, недотримання встановлених економічних нормативів і обов'язко­вих резервних вимог, порушення правил ведення бухгалтерського обліку, непо­дання достовірної звітності у встановлених розмірах і термінах, збиткової діяль­ності. Як доводить життя, ризикована діяльність комерційних банків досить часто зумовлена бажанням швидко одержати великий прибуток, а подеколи й особистою зацікавленістю керівництва банківських установ. У сучасних умовах зменшується кількість тих комерційних банків, які здатні забезпечувати сто­процентне повернення кредитів. На можливості повернення позичок негатив­но впливає висока частка короткотермінових кредитів на міжбанківському гро­шовому ринку, що призводить до незбалансованості структурного співвідно-

56                                                                                   "Фінанси України", 3'98


шення між активами і пасивами у банківській діяльності. Крім того, серед об'єктів кредитування пріоритетне значення мають торговельно-посередницькі операції, в той час як кредитування промисловості дало б змогу (за інших рів них умов) активізувати виробництво і створити нові робочі місця.

Наявність в Україні великої кількості дрібних банків призводить до того. що вони, будучи не в змозі надавати великі кредитні позички, займаються переважно спекулятивними операціями. При цьому простежується зв'язок між вкрай, незначним розміром банківських установ і ступенем впливу на їхню діяльність з боку кримінальних структур, котрі "звивають гніздо" часті­ше саме в невеликих, непримітних для людського ока установах.

Нестійкість кредитного ринку проявляється як у структурі кредитування, так г-в самих ставках його. Тим часом стабілізація банківської діяльності в Україні може сприяти нарощуванню банками як власного капіталу, так і ре­зервів. При цьому варто реорганізувати систему управління самими резерва­ми. Нацбанку України важливо оперативніше підходити до контролю банків, що мають фінансові труднощі, й у необхідних випадках вчасно вживати за­ходів щодо захисту їхніх клієнтів і кредиторів. Стабілізація банківської діяль ності, а відтак і економічного розвитку в осяжній перспективі перебуває у взаємозв'язку з концентрацією банківського капіталу, яка може здійснюва­тися, скажімо, так: збільшенням розмірів власного капіталу емісією нових акцій; приєднанням великими банками дрібних, не здатних до самостійного існування; добровільною координацією дій банків, що довели свою життє-спроможшсть і мають взаємні інтереси. Найтісніші зв'язки у цьому аспекті здійснюються взаємним володінням акціями один одного.

Дедалі більшого розвитку в банківській сфері набувають інтеграційні процеси, наприклад, створення банківських консорціумів із фінансування і кредитування великомасштабних проектів. За прогнозами фахівців, у другій половині 90-х рр. цього століття інтеграція малих і середніх банків навколо лідерів банківського співтовариства значно інтенсифікується. Активізувалася і міжнародна інтеграція. Зокрема, зареєстровано громадське об'єднання "Між­народний союз банківського співробітництва, XXI вік", що поширило свою діяльність на території Росії, України, Грузії і ставить за мету сприяти об'єд­нанню зусиль цих держав у банківській сфері й виробництві щодо створення нових соціальних, правових і економічних умов для здійснення реформ.