Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти, страница 3

48                                                                                   "Фінанси України", 3'98


грошово-кредитного механізму сприяти інтенсифікації економіки ', або ж як система різноманітних видів банків і банківських інститутів у їхньому взаємозв'язку, що існує у тій чи іншій країні в певний історичний період '°.

Дещо інший зміст, правда, з акцентом в договірний бік вкладається у розглянуте поняття в Енциклопедичному словнику бізнесмена, де говорить­ся, що банківська система є групою фінансових інститутів, об'єднаних уго­дою з метою регулювання кредитних і грошових потоків, сприяння еконо мічному зростанню". Водночас, як нам здається, важко погодитися і з точ­кою зору Лаврушина 0.1., котрий вважає, що в банківській системі окремо мають бути представлені кредитні установи, що виконують спеціальні зав­дання (різного роду інноваційні банки, фонди спеціального призначення, кредитні спілки, товариства, ломбарди, каси взаємодопомоги) 12.

Чимало із зазначених нами інститутів у економічному і правовому аспек­ті досить відверто виходять за межі банківської системи, і в той же час при розкритті економіко-правової сутності поняття "система комерційних банків" перелічених теоретичних підходів мало. Тим паче, що нинішній стан еконо­міки, в тому числі й банківської справи в Україні, не дає достатніх підстав повністю стверджувати про існування у нас уже остаточно завершеної ціліс­ної і високоефективної системи комерційних банків у повному економіко-правовому аспекті. На нашу думку, під системою комерційних банків варто розуміти систему комерційних банківських установ, що саморозвивається на підставі чесної конкуренції і функціонування означених структур у взаємо­зв'язку та взаємозумовленості з урахуванням єдиного правового поля, чітких регулятивних правил, уніфікованої юридично-нормативної бази, дотримання загальних економіко-правових принципів формування і реалізації банківської політики й створення для цього необхідної інфраструктури в інтересах еконо­мічного зростання і задоволення потреб народного добробуту.

Конче важливим для теоретичного і практичного розуміння (в економіч­ному і соціально-правовому аспекті) процесу формування мережі комерційних банків має розробка їхньої чіткої класифікації. В основі створення, формуван­ня такого комплексу, за нашим переконанням, повинно бути не механічне поєднання уже існуючих і новостворених банківських структур, а якісні зміни інструментарію утворення комерційних банків на підставі ґрунтовного вивчен­ня взаємозв'язків між різними видами комерційної діяльності, зокрема у бан-

Банківська енциклопедія /Під ред. проф. Мороза А.М. — К., 1993. — С. 21; Основи внсшнезкономических знаний. — Словарь-справочник —М.: Вьісшая школа, 1990. — С 24.

Близьке до цього тлумачення банківської діяльності дається в інших джерелах (Бан-ковская знциклопедия) / Под ред. Лукаш С Й , Малютиной Л.А. — Днепропетровск.Каисса плюс, 1994.

Знциклопедический словарь бизнесмена / Под ред. Молдаванова М.И — К.: Техни-ка, 1993. - С. 75.

Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. — М., 1992. — С 12.

"Фінанси України", 3'98                                                                                   •V)