Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти, страница 5

Зазначені процеси поступово дадуть свої паростки і в державах постсоці-алістичної доби, що стали на шлях ринкової орієнтації. Роки трансформу­вання економіки, в тому числі й банківської сфери колишніх республік СРСР, супроводжувалися, м'яко кажучи, недобросовісною конкуренцією, нестримним прагненням новонароджуваних комерсантів до збаїачування і до ризику, не завжди обгрунтованому і часто надмірному, що межує з кримі-

" Финансовая газета - 1993. - № 8. - С 10

14 Хасбулатов РИ. Мировая зкономика. - М ИНСАН, 1994 - С 108, 109

"Там же - С 109, 110

Фінанси України 3 98                                                                                      З 1


налом. Нині у банківській справі посилився процес "природного відбору", коли сильніші банки залучають більш значні ресурси вкладників, а також кваліфікованих працівників.

Зарубіжні країни мають великий досвід роботи комерційних банків, що створювалися в міру розширення індустріалізації у різних державах світу. Перші з них з'явилися у XVIII столітті, більша їхня частина — у другій поло­вині XIX століття, а решта — у нинішньому столітті ". Спочатку їхню клієн туру в основному складали підприємства, їхні власники. Згодом дедалі біль­ше пробивав дорогу процес спеціалізації у роботі комерційних банків. Одні з них стали зосереджуватись на пайовій участі на підприємствах, інші — на короткотермінових кредитах, векселях, банківському акцепті. Конкурентна боротьба у банківській сфері привела до того, що у пошуках нових сфер ді­яльності комерційні банки прямо або ж через свої філіали вийшли на інші ринки, а саме: участь у капіталі підприємств (ризиковий капітал), фінансу­вання органів місцевого управління, пряма участь в операціях п нерухоміс­тю, лізинг, факторинг, товарний арбітраж. Посилилась і щільність банківсь кої справи (кількість мешканців на одне банківське відділення) у таких країнах, як Іспанія, Великобританія, Бельгія. Розмаху досягла і концентрація у цій справі, кількість юридичне зареєстрованих банків останніми роками зросла. За 20—30 років різко збільшилася і кількість окремих філіалів іно­земних банків, інтенсивно здійснюється злиття, перерозподіл сфер впливу '7. Значною ділянкою роботи комерційних банків є касове обслуговування клієнтів у великому обсязі. Роль банківських закладів в управлінні розрахун­ками проявляється у багатьох аспектах. Вони оформляють рахунки під­приємств усіх форм власності, державних установ і організацій, на яких відоб­ражається оплата і одержання коштів, розробляють правила виконання ра­хунків, контролюють відносини між учасниками платежів і надходжень, за­конність і правильність операцій 18.

Основною функцією комерційних банків за умов переходу до ринкове регульованої економіки є посередництво у фінансовій сфері й обслуговування операцій. Посередництво виражається у процесі продажу рахунків фінансових вимог (наприклад, депозитів) індивідуальним та корпоративним клієнтам, а також державі. Комерційні банки сприяють зменшенню ризику щодо індиві­дуальних рахунків шляхом об'єднання нагромаджень і використання їх для створення більших розмірів активів. Інакше кажучи, функціональне призна­чення комерційних банків полягає в залученні, зберіганні й використанні коштів ". За умов змішаної (що існує у переважній більшості країн світу) еко-

Матук Жан. Финансовьіе системи Франции й других стран. В 2-х т.: Пер. с франц. — Т. 1 в 2-х кн./Кн. 2.— М.: Финстатинформ, 1994. — С. 6.

" Там же. - С. 8, 9, 15.

Заруби О.Д. Банківський менеджмент та аудит. — К.: Лібра, 1996. — С. 70. Тут варто зазначити, що переваги щодо цього за універсальними банками, які є часто й великими і можуть дозволити собі таку різнобічну діяльність. Іншим банкам у своїй роботі доцільно визначати пріоритетні напрямки.

52                                                                                      "Фінанси України", 3'98