Банківська діяльність за умов перехідної економіки: економіко-правові аспекти, страница 2

Тим часом надійність і стабільність роботи банківської системи є одним із найважливіших факторів стійкості й нарощування ефективності національної економіки. Воднораз специфіка становлення банківської системи у країнах із

Тим часом, як справедливо наголошують фахівці, вжиті заходи не завжди знаходять одностайне розуміння як з боку окремих політичних сил, так і деяких підприємницьких структур Це деякою мірою має об'єктивне пояснення Адже фінанси, банківська діяльність зачіпають інтереси усіх — держави, господарських суб'єктів, населення (див. Василик ОД, Буковинський С А, Павлюк К. В Фінансова стабілізація суть, заходи, проблеми — Фінанси України - 1996. - № 3-4. - С. 5).

Степаненко А Діяльність комерційних банків у 1996 році: стан і наслідки.// Банківська справа - 1997 - № 2 - С 28

4 Перехідна українська економіка, стан і перспективи. — К.-Академія 1946 —С 167

"Фінанси України", 3'98                                                                                    47


перехідною економікою, як не прикро стверджувати, визначається відсутністю поки що повноцінних ринкових відносин. Скажімо, коли у високорозвинутих державах Заходу загальні активи банків у 1,5—2 рази перевищують за вартістю внутрішній валовий продукт, то у Російській Федерації загальні активи комер­ційних банків сягають 35—40% ВВП. Що ж до України, то цей показник у зв'язку з недостатнім розвитком національної банківської системи ще менший 5. А тому без здійснення якісних змін у фінансовій і кредитно-банківській сфері реально неможливе соціально-економічне реформування в Україні.

Ось чому на увагу заслуговує теоретичне вирішення питання про місце і роль банківської сфери у перехідній економіці, аналіз специфіки становлен­ня банківських структур у країнах із перехідною економікою, визначення тенденцій їхнього розвитку, з'ясування проблем, що притаманні саме цій сфері людської діяльності, пошук раціональних шляхів їхнього якнайшвид­шого розв'язання.

Варто передусім зауважити, що серед учених і практиків (фінансистів, економістів, правознавців — фахівців фінансового і господарського права) відсутня єдина концепція ролі й місця в економіці країни банківської систе ми в цілому і мережі комерційних банків зокрема Так, доктор економічних наук Василик О. Д. вважає її складовою частиною цілісної системи фінансо­вих інститутів. На його думку, така система охоплює державний бюджет, різ­ні централізовані й децентралізовані фонди, інвестиційні компанії, біржові установи, а також банківську сферу, котра за своєю суттю с механізмом функ­ціонування вказаних установ. Василик О. Д. разом із тим правильно наголо­шує, що без налагодженої банківської системи не зможе успішно функціонува­ти жоден фінансовий інститут, у тому числі державний бюджет 6. Бабичева А.Ю. характеризує банківську систему як провідну ланку кредитної системи, де концентрується основна маса кредитних і фінансових операцій 7.

Кредит і кредитні стосунки часто відносять у спеціальній літературі до фінансів, фінансової системи, де банківська діяльність розуміється як "сама

о

по собі" . Уже вишезгадувана Бабичева А.Ю. до банківської системи відно­сить ще й установи банківського типу (наприклад, облікові будинки) й пара-банківську систему, що охоплює спеціалізовані кредитно-фінансові та пош­тово-ощадні інститути (лізингові, факторингові форми тощо). У відомій бан­ківській енциклопедії та у спеціальному словнику-довіднику "Основьі внеш-незкономической деятельности" банківська система тлумачиться як сукуп­ність різних видів банків і банківських інститутів, покликаних із допомогою

Оцінка аналітиків інвестиційного банку С8 Рірзі Оозіоп.

Новости. — 1996. — 5—12 февраля.

Банковское дело: Справочное пособие/'/'Бабичев М.Ю., Бабичева А.Ю., Трохова О. В. й др. - М.: Зкономика, 1994. — С. 4.

Фиііансовое право: Учебщиі/Химичева Н. Й., Воронова Л.К. й др. — М.: Бек, 1995. — Г 6. 14. 20. 68 та ін.