Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “ХОТ”), страница 10

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради, 1996, №30.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

40.

41. Методичні рекомендації до виконання розрахункових робіт в дипломних проектах розділу “Охорона праці” для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання . /Уклад. Г.Я. Невяжський, О.М. Губарєв , А.В. Северинов – Харків: РІО ХДЕУ, 1999. – 60ст.

42. Економіка підприємства: Підручник / Під ред. В. Горфінкеля,                       Є. Купріянова. – М.: Банки та біржі, ЮНІТІ, 1996, 561ст.

43. Конспект лекцій з курсу «Охорона праці». / Викладач О.М. Губарєв /. – Харків: ВіВа, 2001.

44. Кодекс законів про працю України // Комп’ютерна бібліотека “Законодавство України”. – Київ: СD видавництво “Інфодиск”. – 2003.

45. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92 зі змінами та доповненнями // Комп’ютерна бібліотека “Законодавство України”. – Київ: СD видавництво “Інфодиск”. – 2003.

46. Державний стандарт України (ДСТУ) 2293-93 “Охорона праці” // Комп’ютерна бібліотека “Законодавство України”. – Київ: СD видавництво “Інфодиск”. – 2003.


Додатки

Додаток А

Ф.1 БАЛАНС підприємства ТОВ “ХОТ” на  31.03..2003 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

Знос

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

28,925

27,8

первісна вартість

031

42,325

45,275

Знос

032

13,4

17,475

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебеторська заборгованість

050

0,7

0,425

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

0,05

Усього за розділом І

080

29,675

28,225

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

33,025

19,95

Векселі одержані

150

Дебіторська заборогованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

37,075

24

Первісна вартість

161

37,075

24

Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

0,275

0,35

За виданими авансами

180

З нарахованих доходів

190

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

18,325

18,325

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

4,95

В іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

2,075

0,925

Усього за розділом ІІ

260

90,775

68,5

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,05

Баланс

280

120,45

96,775

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

34,35

34,35

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

55,95

35,925

Неоплачений капітал

360

(                   )

(               )

Вилучений капітал

370

(                   )

(               )

Усього за розділом І

380

90,3

70,275

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

0,7

0,425

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

0,4

0,425

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0,7

5,875

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

540

16,575

5,625

З бюджетом

550

1,425

2,025

З позабюджетних платежів

560

Зі страхування

570

0,75

1,175

З оплати праці

580

2,075

2,525

З учасниками

590

Із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

7,925

8,85

Усього за розділом IV

620

29,45

26,075

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

120,45

96,775