Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “ХОТ”), страница 2

ü скорочення власного капіталу підприємства на 20,075 тис. грн. або на 22,18%; причина скорочення – зменшення величини нерозподіленого прибутку на 20,075 тис. грн. або на 35,79%; в результаті цієї зміни питомага вага статутного капіталу підприємства збільшилась (в підсумку баланса - на 6,98%., в підсумку власного капіталу – на 10,84%), а частка нерозподіленого прибутку зменшилася (в підсумку баланса - на 9,33%., в підсумку власного капіталу – на 10,84%);

ü стрімке зростання кредиторської заборгованості за товари та послуги, надані фірмі (головним чином за інформаційні прослуги ТОВ ІМВ) – на 5,175 тис. грн. або на 739,29%; питома вага цієї статті баланса підвищилася на 5,49% у підсумку пасива та на 20,15% у підсумку поточних зобов’язань;

ü в структурі поточних зобов’язань підприємства серед негативних ознак також слід відзначити зростання боргів за розрахунками з бюджетом (на 0,6 тис. грн. або на 42,11%), зі страхування ( на 0,425 тис. грн. або на 56,67%), з оплати праці (на 0,45 тис. грн. або на 21,69%), інших поточних зобов’язань (на 0,925 тис. грн. або на 11,67%).

Аналіз баланса ТОВ “ХОТ” доводить, що в цілому фінансовий стан ТОВ “ХОТ” можна вважати задовільним та більш-менш стабільним. Протягом першого кварталу 2003 року в балансі фірми відбулась низка позитивних змін, за допомогою яких була вирішена частина нагальних проблем. Проте мали місце й труднощі: зменшення балансової вартості майна підприємства, скорочення його власного капіталу, зростання поточних зобов’язань. Виявлення причин, що заважають розвитку підприємства, постійний пошук можливостей підвищення ефективності його функціонування та реалізація відповідних заходів дозволить ТОВ “ХОТ” покращити свій фінансовий стан.

Х.2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Однією з характеристик стабільного становища підприємства служить його фінансова стійкість. Вона обумовлена як стабільністю економічного середовища, у рамках якого здійснюється діяльність підприємства, так і  результатами його функціонування, активного й ефективного реагування на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.

Фінансова стійкість –  це характеристика, що свідчить про стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування коштами підприємства і їхнє ефективне використання. Аналіз стійкості фінансового стану на ту чи іншу дату дозволяє з'ясувати, наскільки правильне підприємство керувало фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті.

Визначимо фінансову стійкість ТОВ “ХОТ” за допомогою аналізу абсолютних та відносних показників фінансової стійкості (табл. Х.2.1. та Х.2.2.)

  Таблиця Х.2.1.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

Показники

Умовні позначки

На 01.01.03, тис. грн.

На 01.04.03, тис. грн.

Зміни,

тис. грн.

1. Реальний власний капітал

РВК

91

70,7

-20,3

2. Необоротні активи

НА

29,675

28,225

-1,45

3. Наявність власних оборотних коштів (ряд.1 – ряд.2)

ВОК

61,325

42,475

-18,85

4. Довгострокові пасиви

ДП

-

-

-

5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування коштів

ВД

61,325

42,475

-18,85

6. Короткострокові позикові кошти

КПК

-

-

-

7. Загальна величина основних джерел (ряд.5 + ряд.6)

ОД

61,325

42,475

-18,85

8. Загальна величина запасів

З

33,025

19,95

-13,075

9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (ряд.3 – ряд.8)

∆ ВОК

+28,3

+22,525

-5,775

10. Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ряд.5 – ряд.8)

∆ ВД

+28,3

+22,525

-5,775

11. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (ряд..7 – ряд.8)

∆ ОД

+28,3

+22,525

-5,775