Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “ХОТ”), страница 3

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують стан запасів і забезпеченість їх джерелами формування.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТОВ “ХОТ”, представлений в таблиці Х.2.1., свідчить, що за 1 квартал 2003 року всі види джерел формування запасів і витрат скоротилися з 61,325 тис. грн. до 42,475 тис. грн, тобто на 18,85 тис. грн. або на 30,7% у порівнянні з початком року. Таке скорочення обумовлене головним чином зниженням на 20,3 тис. грн. розміру реального власного капіталу, що сигналізує про значне зменшення темпів розвитку підприємства.

Позитивним фактором, що вплинув на фінансову стійкість, стало скорочення загальної величини запасів підприємства з 33,025 тис.грн. до 19,95 тис. грн, тобто на 13,075 тис. грн. або на 39,6%. Також слід відзначити достатність власних джерел формування запасів та затрат, збереження фінансової незалежності фірми від зовнішніх позикових учасників. Все це сприяло утриманню високих показників фінансової стійкості фірми.

У цілому ж запаси і витрати ТОВ «ХОТ» як на початок, так і на кінець року були цілком забезпечені всіма джерелами їхнього формування, що відображається позитивним значенням показників ∆ВОК,  ∆ВД  і ∆ОД. Однак на кінець 1 кварталу становище підприємства злегка погіршилось,  оскільки надлишок забезпеченості запасів джерелами їхнього формування зменшився на 5,775 тис. грн. або  на 20,4% у порівнянні з початком року.

 За типом фінансової стійкості ТОВ “ХОТ” можна віднести до першого типу, тобто воно є абсолютно фінансово стійким.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості базується на розрахунку низки коефіцієнтів, що характеризують стан основних та оборотних коштів, ступінь фінансової незалежності підприємства. Використовуючи відповідні формули, дані таблиці Х.2.1. та бухгалтерського балансу (додаток А), зробимо розрахунок відносних показників фінансової стійкості ТОВ «ХОТ», результати розрахунку зведемо в таблицю Х.2.2.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості відображає зміну 8 з 9 аналізованих показників. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів дорівнює нулю як на початок, так і на кінець 1-го кварталу 2003р., він не змінився внаслідок відсутності довгострокових зобов'язань у підприємства.

Таблиця Х.2.2.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості

З 8 коефіцієнтів, в яких відбулися зміни, значення 7 коефіцієнтів знаходяться в межах норм, що рекомендуються, як на початок, так і на кінець кварталу. Причому значення 5 показників скоротилися в середньому на 4 – 10%, і лише тільки 3 показники – збільшилися на 12 – 21 %.

Єдиний показник, значення якого істотно перевищує норму, що рекомендується, - це коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними джерелами формування. Його ріст протягом року склав 0,27 одиниць в абсолютному вираженні або 14,5% у відносному. Високе значення даного показника на початок року (Кзмз=1,86) і його наступне зміцнення протягом 1 кварталу (Кзмз=2,13) свідчить про більш ніж достатню ступінь покриття матеріальних запасів власними джерелами формування запасів і витрат.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості підтверджує результати, отримані в ході аналізу абсолютних показників фінансової стійкості, а саме: незважаючи на збереження високої фінансової стійкості ТОВ “ХОТ”, спостерігається виразна тенденція її поступового зниження.

У силу того, що надлишкова фінансова стійкість перешкоджає розвитку підприємства, то цілком можливо, що наявне невелике зниження фінансової стійкості протягом 1 кварталу 2003 року продиктовано необхідністю підвищення гнучкості й активності розвитку фірми “ХОТ”, вимогою росту ефективності її діяльності.

Х.3. ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ

Ліквідність (платоспроможність) підприємства – важливий показник, характеризуючий його фінансовий стан. Він оцінює здатність підприємства  вчасно та цілком виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних та інших операцій платіжного характеру.