Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения», страница 42

Навчальне видання

Сушков Олег Данилович – к. техн. наук, доцент

Дроздовская  Олена Олександрівна – ст. викладач

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ,

 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА

ТЕХНИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

(російською мовою)

Методичні вказівки

До виконання  курсовой роботы

для студентов

денної та  заочної форми навчання

напрямку 6.050503 «Машинобудування»

за фахом «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Технічний редактор І.Н.Хохлач

Гарнітура Times New Roman

Обл.-вид.арк. 2,5

Эмблема ОПРП.jpg
 Керченский государственный морской технологический университет