Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Украинский язык", страница 6

Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із прийменниками у перекладах з російської мови ділових паперів. Особливо це стосується прийменників ПО, В, ПРИ.

ПО перекладається як : на, за, з, із, до, для, від, під, у, як, через, щодо, після, якщо, коли, по, безприйменниковою конструкцією та ін.

В перекладається як : на, до, з, за, про, при, як, о, об, у, безприйменниковою конструкцією та ін.

ПРИ перекладається як : біля, коло, край, поруч, за, під час, при, до, з, на, під, попри, у, безприйменниковою конструкцією та ін.

Що стосується сполучників і часток, то тут треба пригадати написання цих частин мови разом, окремо, через дефіс.

ТЕМА 3.Синтаксис офіційно-ділового стилю.

План заняття

1.Словосполучення в офіційно-діловому стилі. Мовні кліше.

2.Особливості побудови речень в текстах ділового стилю.

3.Однорідні члени речення в офіційно-діловому стилі. Пунктуація при однорідних членах.

4.Дієприкметниковий і дієприслівниковий зворот в реченнях ділового стилю.

Література

     Ачилова В.П.,Прадід Ю.Ф.Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - Сімферополь, 2003.

     Ділова українська мова: Навч.посіб. /За ред.О.Д.Горбула. - К., 2000.

     Зубков М.Г.Мова ділових паперів: Комплексний довідник. - Харків, 1999.

    Нелюба А.М. Теорія і практика ділової мови.- Харків, 1997.

    Паламар Л.М.,Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.- К., 2001.

    Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч.посіб. - К., 1997.

Методичні рекомендації

 Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил, обов’язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок синтаксису. Тому треба пригадати відомості про словосполучення, прості й складні речення.

    1.Розкриваючи перше питання, необхідно зосередити увагу на сутності такого явища, як мовне кліше, та пояснити його існування в текстах офіційно-діловрго стиля у зв’язку з необхідністю реалізувати основні вимоги стилю – стислості й уніфікованості в побудові речень і тексту. Також слід розглянути види мовних кліше за їх структуро: прості, ускладнені, складні. При цьому необхідно зазначити,що творення й використання мовних кліше потребує постійної уваги з точки зору доречності вживання слів, особливо іншомовних. Відповідь слід проілюструвати прикладами, що можна взяти як із власної практики, матеріалів контрольної роботи так і з підручників.

     2.Підготовка другого питання потребує попереднього повторення загальних відомостей про речення, зокрема, таких мовознавчих понять: граматична основа, головні члени речення, підмет, присудок, додаток, означення, обставина; складне речення, складнопідрядне, складносурядне речення,повне і неповне речення, окличне, питальне, розповідне, прямий порядок слів у реченні.

     З’ясовуючи особливості речень у офіційно-діловому стилі, необхідно проаналізувати конкретний текст, наприклад, договір або інший документ щоб аргументовно довести такі тези:

- вимога стислості, лаконічності стилю потребує вживання простих речень, неускладнених синтаксичних конструкцій;

- досягненню нейтрального, об¢єктивного викладу інформації сприяють розповідні речення з прямим порядком слів;

- повнота інформації, вичерпної відповіді потребує частого вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів.

     Завершуючи відповідь, слід зазначити, що, добираючи конкретну форму присудка, необхідно віддавати перевагу існуючим мовним кліше: надати допомогу, здійснити заходи, ввести до складу й подібне.

     3. Підготовка третього питання також вимагає самостійного опрацювання документів з метою довести тезу про те, що в діловому стилі часто вживаються речення з однорідними членами. Використовуючи тексти різних документів(стаття, лист, угода, договір і под.), слід не тільки навести приклади однорідних членів речення, а й пояснити вживання розділових знаків у таких реченнях,приділивши особливу увагу однорідним і неоднорідним означенням.