Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Украинский язык", страница 7

    4.Важливою ознакою ділових паперів є і часте використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що надають документу стислості. Тому відповідь на четверте питання слід розпочати з короткої характеристики дієприкметника й дієприслівника як окремих форм дієслова. Але основну увагу необхідно зосередити на вимогах стислості й лаконічності ділового стилю і на конкретних прикладах показати, як використання дієприслівникових та дієприкметникових зворотів дозволяє зробити речення в інформаційному плані більш насиченим. При цьому варто порівняти речення ділового і розмовного стилів і зазначити,що використання дієприкметників і дієприслівників є особливістю книжних стилів літературної мови. Ілюстрацією відповіді можуть стати речення з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами,  виписані з ділових паперів різного типу,або створені студентом самостійно. Слід пам’ятати, що, передаючи другорядну дію, або обставини виконання дії, дієприслівників разом з основним дієсловом-присудком повинен стосуватися в реченні одного діяча.

ТЕМА 4.Особливості перекладу ділових текстів. Мовний етикет у

діловому спілкуванні

План заняття

1.Особливості перекладу ділових текстів з російської мови. Мовне калькування.

    2.Графічне оформлення тексту в офіційно-діловому стилі.

    3.Мовний етикет у діловому спілкуванні.

Література

Глущик С.В.,Дияк О.В.,Шевчук С.В.Сучасні ділові папери: Навч. Посіб. - К., 2000.

    Ділова українська мова: Навч. Посіб. / За ред. О.Д.Горбула. - К., 2000.

    Зубков М.Г.Мова ділових паперів: Компл. довід.- Харків, 1999.

    Коваль А.П.Ділове спілкування.- К., 1992.

    Культура української мови: Довідник /за ред. В.М.Русанівського. - К., 1990.
    Нелюба А.М.Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

    Російсько-український словник. Сфера ділового спілкування/ За ред. А.А.Тараненко,       В.М.Брицин. - К., 1996.

    Шевчук С.В.Українське ділове мовлення: Навч.посіб. - К., 1997.

Методичні рекомендації

    Підготовка до заняття передбачає оволодіння як теоретичними знаннями, так і практичними навичками роботи з текстами офіційно-ділового стилю. Оскільки ці навички зазнають значних впливів з боку російськомовних текстів ділового стилю, студентам пропонується приділити більше уваги порівнянню українських та російських словосполучень, речень, текстів, роботі зі словниками.

    1. На практичному занятті будуть запропоновані слова,  словосполучення і речення, які часто викликають труднощі при перекладі з російської мови. Під час перекладу текстів з російської і під час добору необхідних українських слів і словосполучень для ділових текстів різного типу виникають труднощі. Студенти знайомляться з таким мовним явищем, як калькування. Калькуванням називають дослівний переклад структури іншомовного зразка без урахування існуючих у власній мові словесних засобів. За своєю суттю кальки є прихованими запозиченнями,що в умовах ділового стилю сприймаються як грубі помилки. Такі кальки, як:  пойнятно, задавати запитання, поощряє, тута, повістка дня, навєрно, тєма та ін. студентами мають усвідомлюватися як неприпустимі мовні вади і виправлятися відповідно до вимог української літературної мови.

   2. Відповідь на це питання необхідно пов¢язати з проблемою стандартизації і регламентації ділових паперів. Студент повинен виявити знання основних реквізитів документа,  місця їх розташування на аркуші, правил оформлення,крім того, слід звернути увагу, що окремі частини тексту, в залежності від змісту документа, його структури і мети, що ставить собою автор, можуть виділятися особливими засобами:  абзацом, відступом, графічним символом і под. В умовах заочного спілкування,  яким стає спілкування за допомогою документа, ці засоби набувають майже того ж значення, що й логічний наголос, інтонація, пауза,