Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Украинский язык", страница 8

жести, міміка і тому подібне при безпосередньому обміні думками.

   3. Як одна із складових частин етикету ділового спілкування в офіційно-діловому стилі є дотримання правил графічного оформлення тексту. Користуючись матеріалами підручника і додатковою літературою, студенти мають визначити основні ознаки українського мовного етикету. Вони повинні знати види усного спілкування, основні моменти будь-якої ділової бесіди; які різновиди ділових бесід існують, звернути увагу на телефонну розмову і її особливості, рекомендації дотримання правил службової бесіди, жанри публічних виступів.

Висновки

Підготовка до заліку передбачає опрацювання вивченого матеріалу, основної й додаткової літератури, консультації викладача (як індивідуальні, так і колективні), виконання контрольної роботи, питання до заліку, тести.

ЛІТЕРАТУРА

1.   Ачилова В.П.,Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення:Навчальний посібник/За ред.акад.АНВШ України Прадіда Ю.Ф.- Сімферополь: Доля, 2003.

2.  Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.: Артек, 2000.

3.  Ботвіна Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1999.

4.  Брицин М.Я., Жовтобрюх М.А., Майборода А.В. Порівняльна граматика української і російської мов.- К.: Вища школа, 1987.                             

5.  Вихованець І.Р. Граматика української мови. - К., 1993.                                                                                                    

6.  Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. пос. / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. І допов. – К.: А.С.К.,  2006. – 400 с.

7.  Головач А.С.Зразки оформлення документів: Для підприємств та громодян.-Донецьк, 1998.

8.  Ділова українська мова: Навч.посіб./ О.Д.Горбул,Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко; За ред. О.Д.Горбула.- К., 2000.

9.  Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.  – Донецьк, 2004.

10.  Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. - Харків, 1999.

11.  Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., виправлене. – Донецьк: СДП ФО Сердюк В.І., 2005.- 448 с.

12.  Інструкція з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян,на підприємствах,в установах,організаціях незалежно від форм власності,в засобах масової інформації: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України №348 від 14.04.97//Урядовий кур’єр.- 1997.- 29 травня.

13.  Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.,1992.

14.  Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

15.  Нелюба А.М. Теорія і практика ділової мови.- Харків, 1997.

16.  Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів.- К., 2001.

17.Пивоваров В.М., Калашник Ю.І., Савченко Л.Г. Ділова українська мова. Навчальний посібник. – Харків: Одіссей, 2007. – 232 с.  

18.Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови.- К., 1992.

19.Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов.- М., 1973.

20.Солоніченко В.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. - Сімферополь, 2000.

21.Сучасна українська мова: Лексика і фразеологія/ За ред. І.К.Білодіда. - К., 1973.

22.  Сучасна українська літературна мова: Стилістика.- К., 1979.

23.  Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.  – 480 с.

24.  Тугаєнко-Сєряк С.М. Довідник службовця. - К., 2000.

25.  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. пос. – 4-те вид.,Випр.. – К.: Вища шк.., 2005 – 302.

СЛОВНИКИ