Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Украинский язык"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КЕРЧЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра суспільних, соціально-економічних наук та українознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

Методичні рекомендації

до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання  спеціальності направлення 6.050702 «Електромеханіка»

 «Електричні системи та комплекси транспортних засобів»

Керч, 2009

Автор: Снігирьова Л.М. старший викладач кафедри суспільних, соціально-економічних наук і українознавства Керченського державного морського технологічного університету

Рецензент: Лагутін А.В. - к.ф.н., доцент кафедри суспільних, соціально-економічних наук і українознавства КДМТУ

Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні кафедри суспільних, соціально-економічних наук і українознавства КДМТУ, протокол № 8 від  20 березня 2009 р.

Методичні вказівки затверджені на засіданні методичної комісії морського факультету КДМТУ, протокол № 7   від  23 червня 2009 р.

Методичні вказівки затверджені на засіданні Методичної ради КДМТУ, протокол № 6  від  26 червня 2009 р.

© Керченський державний морський технологічний університет

ВСТУП

            Ділова сфера - одна з життєво необхідних галузей діяльності людини.Саме за допомогою ділового спілкування встановлюються офіційні,службові контакти між державами, підприємствами, людьми. Згідно з 10 і 11 статтями „Закону про мови” Конституції нашої держави, українська мова застосовується в усіх сферах суспільного життя на всій території України.Зростає суспільне значення української мови, тому здійснюється цілеспрямована робота щодо ознайомлення широких мас населення з нормами української літературної мови та ведення справочинства державною мовою.

Перед сучасною людиною постають найрізноманітніші інтелектуальні і практичні завдання, які потребують негайного вирішення. Тут не достатньо шкільних знань з української граматики і навичок з правопису. Кожна галузь науки потребує свій набір специфічних засобів виразності при спілкуванні в різних умовах діяльності: у сфері виробництва, торгівлі, науки, освіти, культури, політики, управління. Оволодіння цими засобами, свідоме засвоєння системи норм і правил використання мови в конкретній галузі суспільного життя стає надійною запорукою успішної підготовки фахівця з вищою освітою.

Мовна культура є основною ознакою загальної культури людини і її складником. Вона суттєво впливає на рівень творчого потенциалу фахівця і є вагомим чинником його професійної культури й майстерності. Виявом мовної культури в професійній діяльності стають знання офіційно-ділового стилю, уміння ними користуватися відповідно до мети, завдань і ситуації спілкування, а також навички самостійної роботи зі словом, уміння укладати фахові тексти, користуватися довідковою літературою, уникати помилок у ділових паперах.

Важливе місце в професійно-методичній підготовці фахівця посідає курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, введений до навчальних програм вищої школи; успіх чи неуспіх випускника вищої школи як фахівця значною мірою залежатиме від того, наскільки точно, правильно формулюватиме він думки, умітиме враховувати ситуацію ділового спілкування. „Українська мова (за професійним спрямуванням)” дисципліна, що передбачає вивчення різних видів ділових документів, набуття студентами навичок їх укладання засвоєння етикету ділової кореспонденції.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
111 Kb
Скачали:
0