Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Навчальні завдання з програмою та методичними вказівками

Страницы работы

Содержание работы

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Метою вивчення предмета "Автоматика і телемеханіка систем газо­постачання" є ознайомлення студентів з основами автоматики і телемеха­ніки, стандартизації засобів і методів вимірювань, принципами влашту­вання контрольно-вимірювальних приладів технологічного контролю і метрологічного забезпечення вимірювань, з конкретними приладами пере­дових технологій автоматизації і телемеханізації на підприємствах газово­го господарства.

В процесі вивчення предмета студенти засвоюють теоретичні знання і набувають практичні навички роботи з контрольно-вимірювальними при­ладами, автоматичною і телемеханічною апаратурою, знайомляться з ос­новами стандартизації засобів вимірювань і їх метрологічного забезпе­чення.

Потрібно звернути увагу на застосування засобів вимірювань та ре­гулювання у газоспоживчих установках міст та інших населених пунктів, що дає можливість використовувати газ раціонально і безаварійно, покра­щує ефективність роботи технологічної установки. Треба ознайомитись з останніми досягненнями науки і техніки з автоматизації виробничих про­цесів.

Вивчення програмного матеріалу базується на знаннях, отриманих студентами з предметів: "Загальна електротехніка з основами електроні­ки", "Газові мережі і установки", "Гідравліка", "Газифіковані агрегати".

Автоматизація технологічних процесів вирішує ряд проблем, питан­ня охорони навколишнього середовища, раціонального використання при­родних ресурсів.

Основним методом вивчення курсу є самостійна робота студентів-заочників з підручниками, вказаними в переліку зазначеної літератури.

Рекомендується така послідовність вивчення предмета:

а)          ознайомлення зі змістом теми і методичними вказівками до неї;

б)          вивчення теоретичного матеріалу, а при можливості практичне
ознайомлення з обладнанням, яке вивчається;

в)          перевірка набутих знань шляхом відповідей на питання для само­-
контролю.

Література

Л-1. Чучакин Л.А., Тверитин Н.Е. Приборньїй контроль за состояни-ем газопроводов и газового оборудования. -Ленинград, Недра, 1986.

Л-2. Адабашьян А.К., Минаев П.А. Монтаж систем контроля и авто­матики. -М.: Стройиздат, 1974.

Л-3. Столпнер Е.Б., Панюшева З.Ф. Справочное пособие для персо-нала газифицированньїх котельньїх. -Ленинград, Недра, 1990.

Л-4. Коновалов С.В. Автоматизація і телемеханізація газового госпо­дарства. -К.: Урожай, 1996.

Л-5. Мясковский И.Г. Тепловой контроль и автоматизация тепловьіх процессов. -М.: Стройиздат, 1990.

Л-6. Колпаков Л.А., Павлов Б.П., Цветков Ю.М. Зксплуатация и ре­монт газорегуляторньїх пунктов и установок. -Ленинград, Недра, 1989.

Л-7. Шишко Г.Г. Зксплуатация и ремонт систем газоснабжения. -К.: МП "Радуга", 1992.

Вступ

Суть предмета "Автоматика і телемеханіка систем газопостачання". Сучасний рівень автоматизації. Використання засобів автоматизації в сис­темах газозабезпечення і в газовому обладнанні. Техніко-економічні по­казники систем автоматизації. Вплив автоматизації на ріст продуктивності праці, підвищення ефективності роботи обладнання, полегшення роботи обслуговуючого персоналу, покращання стану навколишнього середо­вища.

Література: Л-4

Розділ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАНЬ

1.1. Метрологічна служба і її завдання

Основні завдання метрологічної служби щодо забезпечення єдності і достовірності вимірювань. Структура і організація робіт державної і ві­домчих метрологічних служб. Метрологічний нагляд. Метрологічне обслу­говування. Порядок проведення перевірки приладів. Зразкові і робочі засо­би вимірювань. Основні види вимірювань. Законодавчі заходи щодо забез­печення єдності вимірювань. 

Література: Л-4

Методичні вказівки

Треба засвоїти основні відомості про точність і похибки вимірювану знати абсолютну та відносну похибки вимірювань.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке вимірювання?

2.Що таке похибка вимірювання?

3.Що таке абсолютна похибка?

4.Що таке клас точності приладу?

5.Чому необхідний метрологічний нагляд?

Розділ 2. КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

2.1. Вимірювання температури

Поняття про температуру. Температурні шкали. Методи вимірюван­ня температури. Термометри розширення, рідинно-скляні, дилатометричні. Манометричні термометри. Термоелектричні прилади і термометри опору. Вторинні прилади (потенціометри, мости, в т.ч. автоматичні). Прилади безконтактного вимірювання температури (пірометри). Монтаж приладів , регламентні роботи.

Лабораторна робота 1

Монтаж термометра на газопроводі.

Література: Л-1.Л-4, Л-5

Методичні вказівки

Треба усвідомити, що за принципом дії вимірювачі температури ді­ляться на термометри розширення, манометричні термометри, термометри опору та пірометри. Треба знати конструкцію термометрів і вміти викону­вати їх монтаж на газопроводі.

Похожие материалы

Информация о работе