Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Навчальні завдання з програмою та методичними вказівками, страница 2

2.2. Вимірювання тиску і розрідження

Поняття про тиск і розрідження. Види тиску. Одиниці вимірювання тиску. Методи вимірювання тиску. Рідинні манометри, тягонапіроміри, мікроманометри; вантажопоршневі, пружинні, мембранні, сильфонні ма­нометри.

Манометри з дистанційною передачею інформації (ЕКМ). Монтаж, регламентні роботи.

             Лабораторна робота 2

Перевірка манометрів на вантажопоршневому манометрі.

Література: Л-1, Л-4, Л-5

Методичні вказівки

Треба з'ясувати принцип дії рідинних і пружинних вимірювачів тис­ку, як здійснюється дистанційна передача тиску.

Треба знати конструкцію манометрів, визначати їх придатність, зна­ти правила монтажу і обслуговування.

Питання для самоконтролю

1.  Якими приладами вимірюється тиск і розрідження?

2.Які манометри найпоширеніші в газовому господарстві?

3.Яким манометром можна найточніше виміряти тиск?

2.3. Вимірювання витрати газу

Методи визначення витрати і кількості. Визначення витрати за допо­могою перепаду тиску (діафрагми, звужувальні пристрої первинні і вто­ринні). Ротаметри. Лічильники: ротаційні, турбінні, сенсорні. Монтаж і об­слуговування лічильників, їх перевірка. Побутові лічильники.

Лабораторна робота З

Визначення витрати газу за допомогою перепаду тиску.

 Монтаж лі­чильника.

Література: Л-1, Л-4, Л-5

Методичні вказівки

Ознайомтесь з методами і приладами для вимірювання витрати. Прилади для вимірювання витрати діляться на дві групи: витратоміри і лі­чильники. У свою чергу витратоміри діляться на дві групи: витратоміри змінного перепаду і постійного перепаду. З'ясуйте роботу дросельних органів.

Питання для самоконтролю

1.Назвіть різновидності дифманометрів.

2.Які фізичні явища використано у конструкції лічильників?

3.Які нові типи лічильників випускає промисловість?

2.4. Вимірювання рівня

Прилади контролю рівня рідини. Рівнеміри: поплавкові, електронні, електричні, радіаційні. Дотримання правил ТБ при експлуатації приладів. Монтаж і експлуатація рівнемірів.

Література: Л-1, Л-2, Л-5

Питання для самоконтролю

1.Як класифікуються рівнеміри?

2.Які рівнеміри застосовують в установках зрідженого газу?

3.Які види дистанційних передач можуть мати рівнеміри?

2.5. Контроль складу і якості газу

Методи визначення повноти згоряння палива. Прилади: хроматографи, газоаналізатори, сигналізатори, індикатори. Правила роботи з прила­дами для визначення складу газу: ПГФ-2МІ, ШИ, ВГИ-2,. Универсал, Вариотек, (ЛЛП).

Лабораторна робота 4

Визначення сумішей газу.

Література:Л-1, Л-2, Л-5

Методичні вказівки

Якість процесу горіння можна оцінити лише на основі даних аналізу продуктів горіння палива. Газовий аналіз здійснюється за допомогою при-ладів-газоаналізаторів.

Треба знати конструкцію приладів і правила користування ними.

Питання для самоконтролю

1.  Для чого застосовують газоаналізатори і газоіндикатори?

2.Які існують типи газоаналізаторів?

3.Поясніть принцип дії електричних газоаналізаторів.

4.Як визначають теплотворну здатність газу?

Розділ 3. АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І РЕГУЛЯТОРИ 3.1. Основні поняття і визначення

Автоматичне і неавтоматичне регулювання. Класифікація регулято­рів. Основні елементи регуляторів, їх принцип дії. (Студент повинен знати призначення регуляторів, схеми їх обв'язки, умовні зображення).

Література: Л-1, Л-2, Л-4, Л-5, Л-6 3.2.

Регулятори тиску прямої дії

Характеристика регуляторів прямої дії РДГ, РДГС-2-1,0, конструк­ція, принцип дії. Регулятори РД-32М, РД-50М, РДГД-10, РДГД-20.

                    Лабораторна робота 5

Вивчення регулятора прямої дії. Регулювання його на задані пара­метри.

Література: Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-6, Л-7

3.3. Регулятори тиску непрямої дії

Характеристика регуляторів тиску непрямої дії; пілотні регулятори, особливість їх роботи. Регулятори РДУК-2М, РДБК-1, РДБК-1П, РДГ-50, РДГ-80, конструкція, принцип дії.