Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Навчальні завдання з програмою та методичними вказівками, страница 3

Лабораторна робота 6

Вивчення регулятора непрямої дії. Регулювання його на задані пара­метри.

Література: Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-6, Л-7

Методичні вказівки

За призначенням регулятори поділяються на регулятори тиску, тем­ператури, витрати, рівня. Поділяють їх на регулятори прямої і непрямої дії. При вивченні регуляторів потрібно врахувати, що у газовому господарстві тиск газу має важливе значення для забезпечення надійного газопостачан­ня. Студенти повинні знати технічні характеристики і будову регуляторів, які випускає промисловість, схеми їх обв'язки та умовні позначення у функціональних схемах.

Питання для самоконтролю

1.За яким принципом класифікуються регулятори?

2.Назвіть основні елементи контуру автоматичного регулювання.

3.Назвіть і дайте характеристики виконавчих механізмів.

3.4. Електричні регулятори

Регулятори електричної уніфікованої системи. Структурна схема ре­гулятора, принцип дії.

Література: Л-4, Л-5

3.5. Виконавчі механізми і регулювальні органи

Електричні виконавчі механізми типу МЕД, МЕО>. Пневматичні і гідравлічні виконавчі механізми. Регулювальні клапани з електроприво­дом: соленоїдні, запірні, відсічні.

Запобіжно-запірні клапани ПКН, ПКВ, ПКК-40М, їх принцип дії і обслуговування. Скидні клапани ПСК-50.

Лабораторна робота 7

Вивчення запобіжного клапана.

Література: Л-4, Л-7

Методичні вказівки

Треба знати, що електричні та електронні регулятори найбільш на­дійні в роботі, знати приклади під'єднання регуляторів до схем регулю­вання. Треба вміти установлювати в робоче положення регулятори, запо­біжники та скидні клапани, виконувати їх регулювання.

Питання для самоконтролю

1. Які параметри можна регулювати електричними та електронними

регуляторами?

2.  Які датчики можна під'єднувати до електронних регуляторів?

Розділ 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

4.1. Автоматизація побутових газових установок

Автоматика водонагрівників, мікрокотлів і газових плит. Робота сис­тем, принцип дії автоматики.

Лабораторна робота 8

Вивчення автоматики газової колонки, плити і мікрокотла.

Література: Л-2, Л-4, Л-5, Л-7

Методичні вказівки

З'ясуйте, які блокіровки застосовуються в проточних водонагрівни-ках для забезпечення їх безпечної роботи. Треба відрізняти автоматику безпеки і регулювання, вміти здійснювати розпалювання побутових при­ладів, а також вміти виконувати регулювання, пуск і зупинку цих приладів, дотримуючись правил ТБ.

Питання для самоконтролю

1.  Яка роль автоматики безпеки і регулювання в приладах?

2.За якими параметрами контролюється робота побутових газових
приладів?

3.Які типи автоматики застосовуються тепер?

4.2. Автоматика котельних установок

Призначення систем автоматики регулювання і безпеки котельних установок. Автоматизація повна, комплексна і часткова. Принцип роботи автоматизованих систем установок. Конструкція і принцип роботи системи запалювання, регулювання, контролю, елементів безпеки. Пуск і зупинка автоматизованого котла. Нові системи регулювання, керування установ­ками.

Лабораторна робота 9

Вивчення заданої системи автоматики. Виконання схеми автоматики за заданими параметрами.

Література: Л-3, Л-4, Л-5

Методичні вказівки

З'ясуйте сучасні схеми автоматизації котельних установок, чому по­трібно підтримувати параметри в заданих межах. Треба знати регулюваль­ні параметри режимної карти, вміти визначати можливі передаварійні ситуації.

Питання для самоконтролю

1. Які основні параметри регулюються у водогрійних і парових
котлах?

2.Які датчики і регулятори застосовують в системах?

3.Які сучасні комплексні системи автоматизації Ви знаєте?

4.Як здійснюється автоматичне розпалювання котлів?

5.Як здійснюється контроль полум'я?

4.3. Правила накреслення і читання функціональних схем

Функціональні схеми автоматизації. Зображення апаратів і техноло­гічних ліній. Позначення основних величин на схемах.