Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Навчальні завдання з програмою та методичними вказівками, страница 4

Лабораторна робота 10

Складання функціональної схеми технологічної установки.

Література: Л-3, Л-4, Л-5

Методичні вказівки

Треба знати правила зображення умовних позначень, вміти підбира­ти необхідні прилади автоматики, використовувати нормативні документи для побудови функціональних схем, користуватися режимною картою.

Питання для самоконтролю

1.  Що відображає функціональна схема в проектах?

2.Які параметри найбільш важливі у функціональних схемах?

3.Які існують правила побудови функціональних схем?

Розділ 5. ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ В ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

5.1. Система телемеханізації в газовому господарстві

Загальні поняття і визначення, вимоги до систем телемеханізації. Призначення систем телемеханізації в газовому господарстві. Структурні схеми, канали зв'язку, телесигналізація, телеуправління, телевимірювання. Диспетчеризація і організація диспетчерської служби. Вимоги до сучасної телемеханізації.

Література: Л-4

5.2. Автоматизовані системи управління (АСУ)

Загальні поняття про АСУ, автоматизовані системи управління тех­нологічним процесом (АСУТП) газорозподілення в містах; функції і струк­тура АСУТП.

Література: Л-4

Методичні вказівки

З'ясуйте основні завдання телемеханізації систем газопостачання, якими засобами вона здійснюється. Треба знати структурні схеми основ­них телемеханічних комплексів, що застосовуються в газовому господар­стві. Вивчіть функціональні схеми систем диспетчерського управління і контролю, апаратуру систем диспетчерського зв'язку.

Питання для самоконтролю

1.Як класифікують засоби телемеханіки?

2.  Які промислові системи телемеханіки використовують у газовому
господарстві?

3.  Яка роль обчислювальних цифрових засобів у системах телемеха­
ніки?

4.Для яких об'єктів використовують комплексні системи телемеха­
ніки?

Розділ 6. ПРИЛАДОВИЙ КОНТРОЛЬ ГАЗОПРОВОДІВ

6.1. Контроль якості зварних з'єднань та ізоляційних покрить

Методи перевірки якості зварних з'єднань; просвічуванням, випро­буванням. Приладовий контроль якості ізоляції: товщини, адгезії, суціль­ності.

Література Л-1, Л-4

Методичні вказівки

З'ясуйте, які вимоги ставляться до якості зварних з'єднань, якими приладами перевіряють якість зварних з'єднань і якість ізоляції газопрово­дів.

Питання для самоконтролю

1.  Які прилади використовують для контролю якості зварних з'єд­нань?

2.Які прилади використовують для контролю якості ізоляції?

Розділ 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВОК

7.1. Автоматизація газобалонних автомобілів

Загальні поняття прообладнання автомобілів установками. Автома­тизація системи. Робота редуктора, регулятора, електромагнітних клапанів.

Література: Л-4

7.2. Автоматизація біогазових і генераторних установок

Принцип роботи біогазової і генераторної установки, елементи авто­матизації технологічних процесів.

Методичні вказівки

Потрібно зрозуміти важливість питань енергозбереження та захисту навколишнього середовища, а тому потребу використання нетрадиційних джерел енергії.

                        Контрольна робота

Методичні вказівки до її виконання

Навчальним планом передбачається виконання однієї контрольної роботи.

Завдання на контрольну роботу складається з 4-х питань. Студенти виконують варіант за двома останніми цифрами номера особової справи (шифру). У контрольній роботі студент повинен переписати питання і дати відповідь повну за змістом, але коротку за формою. Текстову частину від­повіді необхідно ілюструвати схемами відповідних приладів або ескізами. Електричні схеми слід давати у вигляді функціональних схем автоматики із застосуванням умовних позначень.

В останньому 4-му питанні студенту необхідно виконати практичну задачу. Перед її виконанням потрібно вивчити, які параметри регулюють і підтримують у заданих межах, не виходячи за граничні значення для коте­льних установок. Треба ознайомитися з функціональними схемами автома­тизації котельних установок і вміти їх читати. Приклади розв'язку 4-го питання викладач дає на настановчих заняттях.