Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5), страница 6

0CF1:10FB B82E12        MOV   AX,122E                            

0CF1:10FE B202          MOV   DL,02                             

0CF1:1100 CD2F          INT   2F      ;Прерывание 2fH: Мультиплексное прерывание                          

0CF1:1102 8C06A10B      MOV   [0BA1],ES                         

0CF1:1106 893E9F0B      MOV   [0B9F],DI                         

0CF1:110A B82E12        MOV   AX,122E                           

0CF1:110D B204          MOV   DL,04                             

0CF1:110F CD2F          INT   2F      ;Прерывание 2fH: Мультиплексное прерывание                           

0CF1:1111 8C06B10B      MOV   [0BB1],ES                         

0CF1:1115 893EAF0B      MOV   [0BAF],DI                         

0CF1:1119 8EC3          MOV   ES,BX                             

0CF1:111B 26            ES:                                      

0CF1:111C 8E062C00      MOV   ES,[002C]                         

0CF1:1120 BF0000        MOV   DI,0000                           

0CF1:1123 E8D301        CALL  12F9                              

0CF1:1126 1E            PUSH  DS                                 

0CF1:1127 06            PUSH  ES                                

0CF1:1128 1F            POP   DS                                

0CF1:1129 8BD7          MOV   DX,DI                             

0CF1:112B 83C203        ADD   DX,+03                             

0CF1:112E B8003D        MOV   AX,3D00 ;Функция 3dH: Открыть описатель файла                           

0CF1:1131 CD21          INT   21      ;Прерывание DOS                           

0CF1:1133 1F            POP   DS                                

0CF1:1134 7248          JB    117E                               

0CF1:1136 8BD8          MOV   BX,AX                             

0CF1:1138 891E260C      MOV   [0C26],BX                         

0CF1:113C E84B00        CALL  118A                              

0CF1:113F 9C            PUSHF                                    

0CF1:1140 B8003E        MOV   AX,3E00  ;Функция 3dH: Закрыть описатель файла                       

0CF1:1143 8B1E260C      MOV   BX,[0C26] ;Описатель файла                        

0CF1:1147 CD21          INT   21     ;Прерывание DOS                           

0CF1:1149 9D            POPF                                     

0CF1:114A 7238          JB    1184                              

0CF1:114C B82E12        MOV   AX,122E                           

0CF1:114F B208          MOV   DL,08                             

0CF1:1151 CD2F          INT   2F       Прерывание 2fH: Мультиплексное прерывание                         

0CF1:1153 8C06C50B      MOV   [0BC5],ES                         

0CF1:1157 893EC30B      MOV   [0BC3],DI                         

0CF1:115B C706CE0B0D0A  MOV   WORD PTR [0BCE],0A0D               

0CF1:1161 C606230C24    MOV   BYTE PTR [0C23],24                

0CF1:1166 C706D20B0000  MOV   WORD PTR [0BD2],0000              

0CF1:116C C706D60B0A00  MOV   WORD PTR [0BD6],000A              

0CF1:1172 51            PUSH  CX                                 

0CF1:1173 E8E901        CALL  135F                              

0CF1:1176 7305          JNB   117D                              

0CF1:1178 83C402        ADD   SP,+02                            

0CF1:117B EB07          JMP   1184                               

0CF1:117D 59            POP   CX                                

0CF1:117E 5F            POP   DI                                

0CF1:117F 07            POP   ES                                

0CF1:1180 5A            POP   DX                                 

0CF1:1181 5B            POP   BX                                

0CF1:1182 58            POP   AX                                

0CF1:1183 C3            RET        ;Выход из попрограммы