Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5), страница 8

0CF1:120F BA4000        MOV   DX,0040                           

0CF1:1212 890E2F0C      MOV   [0C2F],CX                         

0CF1:1216 8916310C      MOV   [0C31],DX                         

0CF1:121A BE0100        MOV   SI,0001                           

0CF1:121D E81600        CALL  1236                              

0CF1:1220 730F          JNB   1231                              

0CF1:1222 8B0E2F0C      MOV   CX,[0C2F]                         

0CF1:1226 8B16310C      MOV   DX,[0C31]                         

0CF1:122A 33F6          XOR   SI,SI                             

0CF1:122C E80700        CALL  1236                              

0CF1:122F 7203          JB    1234                               

0CF1:1231 E87F00        CALL  12B3                              

0CF1:1234 07            POP   ES                                

0CF1:1235 C3            RET      ;Выход из подпрограммы                               

0CF1:1381 53            PUSH  BX                                

0CF1:1382 51            PUSH  CX                                

0CF1:1383 55            PUSH  BP                                

0CF1:1384 50            PUSH  AX                                

0CF1:1385 57            PUSH  DI                                

0CF1:1386 06            PUSH  ES                                

0CF1:1387 52            PUSH  DX                                

0CF1:1388 8BE9          MOV   BP,CX                             

0CF1:138A 891ECB0B      MOV   [0BCB],BX                         

0CF1:138E E8B902        CALL  164A                              

0CF1:1391 E317          JCXZ  13AA                              

0CF1:1393 0BED          OR    BP,BP                             

0CF1:1395 7505          JNZ   139C                              

0CF1:1397 E82400        CALL  13BE                              

0CF1:139A EB03          JMP   139F                              

0CF1:139C E81401        CALL  14B3                              

0CF1:139F 7209          JB    13AA                              

0CF1:13A1 5A            POP   DX                                

0CF1:13A2 E8A000        CALL  1445                              

0CF1:13A5 07            POP   ES                                

0CF1:13A6 5F            POP   DI                                

0CF1:13A7 58            POP   AX                                

0CF1:13A8 EB05          JMP   13AF                              

0CF1:13AA 5A            POP   DX                                

0CF1:13AB 07            POP   ES                                

0CF1:13AC 5F            POP   DI                                

0CF1:13AD 58            POP   AX                                

0CF1:13AE F9            STC                                     

0CF1:13AF 7205          JB    13B6                              

0CF1:13B1 5D            POP   BP                                

0CF1:13B2 59            POP   CX                                

0CF1:13B3 5B            POP   BX                                

0CF1:13B4 EB07          JMP   13BD                              

0CF1:13B6 83C406        ADD   SP,+06                            

0CF1:13B9 F9            STC                                     

0CF1:13BA B8FFFF        MOV   AX,FFFF                           

0CF1:13BD C3            RET                                     

0CF1:1425 1E            PUSH  DS                                

0CF1:1426 06            PUSH  ES                                

0CF1:1427 1F            POP   DS                                

0CF1:1428 83F901        CMP   CX,+01                            

CF1:142B 7509          JNZ    1436                              

0CF1:142D B402          MOV   AH,02   ;Функция  02H: Вывод на дисплей