Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5), страница 5

0CF1:0322 AC            LODSB        ;Символ строки – в AL                           

0CF1:0323 3C20          CMP   AL,20  ;повторяем, пока не найдем символ пробел                          

0CF1:0325 7404          JZ    032B                              

0CF1:0327 3C09          CMP   AL,09  ;повторяем, пока не найдем символ табуляцию                           

0CF1:0329 75C8          JNZ   02F3                              

0CF1:032B E2F5          LOOP  0322                              

0CF1:032D 89167503      MOV   [0375],DX                          

0CF1:0331 EB3E          JMP   0371                              

0CF1:0333 E305          JCXZ  033A                              

0CF1:0335 803C3F        CMP   BYTE PTR [SI],3F                  

0CF1:0338 741B          JZ    0355                               

0CF1:033A B80500        MOV   AX,0005                           

0CF1:033D EB04          JMP   0343                              

0CF1:033F 90            NOP                                     

0CF1:0340 B80300        MOV   AX,0003                            

0CF1:0343 BB0200        MOV   BX,0002                           

0CF1:0346 33C9          XOR   CX,CX                             

0CF1:0348 B200          MOV   DL,00                             

0CF1:034A B603          MOV   DH,03                              

0CF1:034C E83210        CALL  1381                              

0CF1:034F B80100        MOV   AX,0001                           

0CF1:0352 F9            STC          ;F=0                          

0CF1:0353 EB1D          JMP   0372                               

0CF1:0355 B82C01        MOV   AX,012C                           

0CF1:0358 BB0100        MOV   BX,0001                           

0CF1:035B 33C9          XOR   CX,CX                             

0CF1:035D B200          MOV   DL,00                              

0CF1:035F B603          MOV   DH,03                             

0CF1:0361 E81D10        CALL  1381                              

0CF1:0364 3D3101        CMP   AX,0131                           

0CF1:0367 7403          JZ    036C                               

0CF1:0369 40            INC   AX                                

0CF1:036A EBF5          JMP   0361                              

0CF1:036C 32C0          XOR   AL,AL                             

0CF1:036E F9            STC                                      

0CF1:036F EB01          JMP   0372                              

0CF1:0371 F8            CLC                                     

0CF1:0372 C3            RET      ;Выход из подпрограммы                               

0CF1:10D2 52            PUSH  DX                                

0CF1:10D3 06            PUSH  ES                                

0CF1:10D4 57            PUSH  DI                                

0CF1:10D5 B80051        MOV   AX,5100                           

0CF1:10D8 CD21          INT   21      ;Прерывание DOS                          

0CF1:10DA 33C9          XOR   CX,CX                             

0CF1:10DC 8EC1          MOV   ES,CX                              

0CF1:10DE 33FF          XOR   DI,DI                             

0CF1:10E0 B82E12        MOV   AX,122E                           

0CF1:10E3 B200          MOV   DL,00                             

0CF1:10E5 CD2F          INT   2F      ;Прерывание 2fH: Мультиплексное прерывание

0CF1:10E7 8C06950B      MOV   [0B95],ES                         

0CF1:10EB 893E930B      MOV   [0B93],DI                         

0CF1:10EF B206          MOV   DL,06                             

0CF1:10F1 CD2F          INT   2F      ;Прерывание 2fH: Мультиплексное прерывание                          

0CF1:10F3 8C06990B      MOV   [0B99],ES                         

0CF1:10F7 893E970B      MOV   [0B97],DI