Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

Звіт

з лабораторної роботи № 5

з дисципліни «системного програмування»

Виконав:  студент

групи КІТ-14б     

Самітов М. Б.      

Викладачі:           

Закоротний О. Ю.

Ріттер А. В.                   

Харків-2006 р.

Тема: Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду.

Ціль роботи: отримання навичок аналізу будь-якого машинного коду. Ознайомлення з декомпіляцією коду при деасембліровані.

Індивідуальне завдання:

More.com

Хід виконання роботи:

Лістінг машинних кодів:

0CF1:0100 E8CD0F        CALL  10D0                                      

0CF1:0103 7307          JNB   010C                              

0CF1:0105 E87912        CALL  1381                              

0CF1:0108 B44C          MOV   AH,4C        ;Точка выхода                           

0CF1:010A CD21          INT   21           ;Прерывание DOS                     

0CF1:010C E8C201        CALL  02D1                              

0CF1:010F 7304          JNB   0115                              

0CF1:0111 B44C          MOV   AH,4C        ;Точка выхода                    

0CF1:0113 CD21          INT   21           ;Прерывание DOS                     

0CF1:0115 1E            PUSH  DS                                

0CF1:0116 B84000        MOV   AX,0040                           

0CF1:0119 8ED8          MOV   DS,AX                             

0CF1:011B A08400        MOV   AL,[0084]                         

0CF1:011E 1F            POP   DS                                

0CF1:011F 0AC0          OR    AL,AL                             

0CF1:0121 7502          JNZ   0125                              

0CF1:0123 B018          MOV   AL,18                             

0CF1:0125 A2790B        MOV   [0B79],AL                         

0CF1:0128 B80C44        MOV   AX,440C   ;Функция 44h параметр С(зарезервирован)

0CF1:012B BB0200        MOV   BX,0002                           

0CF1:012E B97F03        MOV   CX,037F                           

0CF1:0131 8D167D0B      LEA   DX,[0B7D]                          

0CF1:0135 CD21          INT   21         ;Прерывание DOS                       

0CF1:0137 7210          JB    0149                              

0CF1:0139 8D3E7D0B      LEA   DI,[0B7D]                         

0CF1:013D 807D0601      CMP   BYTE PTR [DI+06],01               

0CF1:0141 7506          JNZ   0149                              

0CF1:0143 8B4510        MOV   AX,[DI+10]                        

0CF1:0146 A2790B        MOV   [0B79],AL                         

0CF1:0149 B40F          MOV   AH,0F   ;Функция 0fH читать видео режим                         

0CF1:014B CD10          INT   10      ;Видео прерывание                          

0CF1:014D 88267A0B      MOV   [0B7A],AH                         

0CF1:0151 BF0000        MOV   DI,0000                            

0CF1:0154 BB0100        MOV   BX,0001                           

0CF1:0157 B80044        MOV   AX,4400   ;Функция 44h управление устройствами в/в                      

0CF1:015A CD21          INT   21        ;Прерывание DOS                        

0CF1:015C 81E28000      AND   DX,0080                           

0CF1:0160 83FA00        CMP   DX,+00                            

0CF1:0163 7506          JNZ   016B                              

0CF1:0165 B301          MOV   BL,01

0CF1:0167 881E780B      MOV   [0B78],BL                          0CF1:016B 33DB          XOR BX,BX                              0CF1:016D B80044        MOV   AX,4400   ;Функция 44h управление устройствами в/в                       

0CF1:0170 CD21          INT   21        ;Прерывание DOS                       

0CF1:0172 81E28000      AND   DX,0080                           

0CF1:0176 83FA00        CMP   DX,+00                             

0CF1:0179 744A          JZ    01C5                              

0CF1:017B 8B167503      MOV   DX,[0375]                         

0CF1:017F 83FA00        CMP   DX,+00                            

0CF1:0182 7441          JZ    01C5                               

0CF1:0184 8A0E770B      MOV   CL,[0B77]                         

0CF1:0188 80F900        CMP   CL,00                             

0CF1:018B 7404          JZ    0191                              

0CF1:018D 81C70001      ADD   DI,0100                            

0CF1:0191 B101          MOV   CL,01                             

0CF1:0193 880E770B      MOV   [0B77],CL                         

0CF1:0197 A17503        MOV   AX,[0375]                         

0CF1:019A 3D0000        CMP   AX,0000                            

0CF1:019D 7502          JNZ   01A1                              

0CF1:019F CD20          INT   20    ; Прерывание 20H: Завершить программу                            

0CF1:01A1 FF0E7503      DEC   WORD PTR [0375]                   

0CF1:01A5 8D167703      LEA   DX,[0377]                         

0CF1:01A9 03D7          ADD   DX,DI                             

0CF1:01AB B80000        MOV   AX,0000                           

Похожие материалы

Информация о работе