Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5), страница 4

0CF1:02A9 CD21          INT   21      ;Прерывание DOS                          

0CF1:02AB 8B0E5F17      MOV   CX,[175F]                         

0CF1:02AF BA5B17        MOV   DX,175B                            

0CF1:02B2 BB0200        MOV   BX,0002                           

0CF1:02B5 B440          MOV   AH,40  ;Функция 40H: Писать в файл через описатель                          

0CF1:02B7 CD21          INT   21     ;Прерывание DOS                            

0CF1:02B9 59            POP   CX                                

0CF1:02BA 5E            POP   SI                                

0CF1:02BB 5D            POP   BP                                

0CF1:02BC C6067C0B01    MOV   BYTE PTR [0B7C],01                 

0CF1:02C1 C6067B0B01    MOV   BYTE PTR [0B7B],01                

0CF1:02C6 49            DEC   CX                                

0CF1:02C7 7403          JZ    02CC                              

0CF1:02C9 E933FF        JMP   01FF                               

0CF1:02CC E917FF        JMP   01E6                              

0CF1:02CF CD20          INT   20    ; Прерывание 20H: Завершить программу                           

0CF1:02D1 BE8000        MOV   SI,0080                           

0CF1:02D4 8A0C          MOV   CL,[SI]                           

0CF1:02D6 32ED          XOR   CH,CH                             

0CF1:02D8 E334          JCXZ  030E                              

0CF1:02DA 46            INC   SI                                

0CF1:02DB 33C0          XOR   AX,AX                             

0CF1:02DD 33DB          XOR   BX,BX                             

0CF1:02DF 8D3E7703      LEA   DI,[0377]                         

0CF1:02E3 33D2          XOR   DX,DX                             

0CF1:02E5 AC            LODSB                                   

0CF1:02E6 3C20          CMP   AL,20                             

0CF1:02E8 7404          JZ    02EE                              

0CF1:02EA 3C09          CMP   AL,09                             

0CF1:02EC 7505          JNZ   02F3                              

0CF1:02EE E2F5          LOOP  02E5                              

0CF1:02F0 EB3B          JMP   032D                              

0CF1:02F2 AC            LODSB        ;Символ строки – в AL                           

0CF1:02F3 3C2F          CMP   AL,2F  ;повторяем, пока не найдем символ »                           

0CF1:02F5 743C          JZ    0333                              

0CF1:02F7 3C20          CMP   AL,20  ;повторяем, пока не найдем символ пробел                           

0CF1:02F9 7415          JZ    0310                              

0CF1:02FB 3C09          CMP   AL,09  ;повторяем, пока не найдем символ табуляцию                           

0CF1:02FD 7411          JZ    0310                              

0CF1:02FF 8805          MOV   [DI],AL                           

0CF1:0301 47            INC   DI                                

0CF1:0302 E2EE          LOOP  02F2                              

0CF1:0304 42            INC   DX                                

0CF1:0305 83FA08        CMP   DX,+08                            

0CF1:0308 7F36          JG    0340                              

0CF1:030A 89167503      MOV   [0375],DX                         

0CF1:030E EB61          JMP   0371                              

0CF1:0310 42            INC   DX                                

0CF1:0311 83FA08        CMP   DX,+08                            

0CF1:0314 7F2A          JG    0340                              

0CF1:0316 8D3E7703      LEA   DI,[0377]                         

0CF1:031A 81C30001      ADD   BX,0100                           

0CF1:031E 03FB          ADD   DI,BX                             

0CF1:0320 EB09          JMP   032B