Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5), страница 9

0CF1:142F 26            ES:                                      

0CF1:1430 8A15          MOV   DL,[DI] ; символ, выводимый на стандартный вывод                         

0CF1:1432 CD21          INT   21      ;Прерывание DOS                          

0CF1:1434 EB0C          JMP   1442                               

0CF1:1436 B402          MOV   AH,02   ;Функция  02H: Вывод на дисплей                          

0CF1:1438 E308          JCXZ  1442                              

0CF1:143A 26            ES:                                     

0CF1:143B 8A15          MOV   DL,[DI] ; символ, выводимый на стандартный вывод                          

0CF1:143D CD21          INT   21     ;Прерывание DOS                           

0CF1:143F 47            INC   DI                                

0CF1:1440 E2F8          LOOP  143A                              

0CF1:1442 F8            CLC                                     

0CF1:1443 1F            POP   DS                                

0CF1:1444 C3            RET                                     

0CF1:145C 8F06D00B      POP   [0BD0]                            

0CF1:1460 33DB          XOR   BX,BX                             

0CF1:1462 93            XCHG  BX,AX                             

0CF1:1463 92            XCHG  DX,AX                             

0CF1:1464 F736D60B      DIV   WORD PTR [0BD6]                   

0CF1:1468 93            XCHG  BX,AX                             

0CF1:1469 F736D60B      DIV   WORD PTR [0BD6]                   

0CF1:146D 83FA09        CMP   DX,+09                            

0CF1:1470 7605          JBE   1477                              

0CF1:1472 80C237        ADD   DL,37                             

0CF1:1475 EB03          JMP   147A                              

0CF1:1477 80C230        ADD   DL,30                             

0CF1:147A 52            PUSH  DX                                

0CF1:147B 41            INC   CX                                

0CF1:147C 0BC0          OR    AX,AX                             

0CF1:147E 7504          JNZ   1484                              

0CF1:1480 0BDB          OR    BX,BX                             

0CF1:1482 7426          JZ    14AA                              

0CF1:1484 83F903        CMP   CX,+03                            

0CF1:1487 7512          JNZ   149B                              

0CF1:1489 50            PUSH  AX                                

0CF1:148A 8A4407        MOV   AL,[SI+07]                        

0CF1:148D 240F          AND   AL,0F                             

0CF1:148F 3C02          CMP   AL,02                             

0CF1:1491 58            POP   AX                                

0CF1:1492 7711          JA    14A5                             

0CF1:1494 FF36DA0B      PUSH  [0BDA]                            

0CF1:1498 41            INC   CX                                

0CF1:1499 EB0A          JMP   14A5                              

0CF1:149B 83F907        CMP   CX,+07                            

0CF1:149E 74E9          JZ    1489                              

0CF1:14A0 83F90B        CMP   CX,+0B                            

0CF1:14A3 74E4          JZ    1489                              

0CF1:14A5 93            XCHG  BX,AX                             

0CF1:14A6 33D2          XOR   DX,DX                             

0CF1:14A8 EBBA          JMP   1464                              

0CF1:14AA 33D2          XOR   DX,DX                             

0CF1:14AC 33C0          XOR   AX,AX                             

0CF1:14AE FF36D00B      PUSH  [0BD0]                            

0CF1:14B2 C3            RET                                     

Висновок: отримав навички аналізу будь-якого машинного коду. Ознайомився з декомпіляцією коду при деасембліровані.