Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет), страница 4

Огороджувальні елементи - поділяють будівлю на окремі приміщення і захищають їх і будівлю в цілому від атмосферних впливів. Огороджувальні конструкції також сприймають навантаження, що   передаються на них.

Елементи, що суміщають несучі та огороджувальні функції - повинні задовольняти відповідним вимогам по несучій здатності, а також по теплопровідності, волого-і повітропроникності і звукоізоляції.

Основа -  це шар грунту, розміщений безпосередньо під підошвою фундамента, який сприймає тиск від конструкцій будівлі і передає його на нижче лежачі шари.   Основою називають природною, коли грунт під підошвою фундаменту перебуває в стані його природного залягання; якщо грунт штучно ущільнюють або зміцнюють, то така основа  називається  штучною.

Безкаркасні  будівлі - У безкаркасних будівлях основними вертикальними несучими елементами слугують стіни.

Каркасні будівлі – це такі, в яких основними несучими елементами є окремі опори (колони, стовпи).

Неповнийкаркас будинку – це такий, в якому несучими конструкціями є і стіни, і окремі опори.
             Центрваги будь-якого складеного перерізу визначається відношенням суми статичних моментів окремих частин  цього перерізу відносно вільно обраної осі до суми площ всіх частин цього перерізу:   yc = SSx / SA, деyc  - шукана відстань від обраної осі до центра ваги перерізу, SSx – сума статичних моментів відносно цієї осі, SAсума площ всіх частинперерізу.

Жорсткі  зв’язки  -  закріплення елементів, які здатні сприйняти зусилля моменту, тобто закріплені від повороту в точці закріплення.

Шарнірні  зв’язки  - закріплення елементів, що дозволяють поворот кінцевих точок елементів, які поєднуються в цьому місці, відносно осі, перпендикулярній площині, в якій розміщеніці елементи.

Жорсткість  елементів – це добуток геометричної характеристики перерізу елемента (площі або моменту  інерції)  на модуль пружності матеріалу елемента.(EA або EI).

Геометрична  характеристика перерізу – параметр, необхідний для визначення напружено-деформованого стану елемента конструкції. Це моменти інерції відносно центральних осей перерізу (Ix? Iy), моменти опору перерізу відносно цих осей (Wx, Wy), площа перерізу(A), радіуси інерції відносно цих же осей (ix, iy), тощо.

Модуль  пружності  матеріалу елемента - фізична характеристика  матеріалу елемента конструкції, яка вимірюється в одиницях сили,що приходяться на одиницю площі  речовини(Па, МПа, кН/см2 , тощо). Для  будівельної сталі можна вважати постійною величиною, яка дорівнює 2.06х105МПа, або 2.06х104 кН/см2.

Нормативні навантаження - Встановлені нормами найбільші величини зовнішніх навантажень і впливів, що дозволяють нормально експлуатувати будівлі або споруди, називаються Нормативними навантаженнями і впливами.

Розрахунковенавантаження  - Навантаження, рівне за величиною добутку нормативного навантаження на коефіцієнт надійності за навантаженням, називається розрахунковим навантаженням.

Постійні навантаження – діють впродовж всього терміну експлуатації споруди, фактично не змінюючи своєї величини.

Тимчасові навантаження – діють періодично, зі змінами як своєї величини, так і тривалості дії. В розрахунках приймається їх максимально можливе  значення.

Тривалі тимчасові навантаження – частина тимчасових навантажень, що діють  впродовж значного періоду – кліматичного сезону або тривалості визначеного технологічного процесу, тощо.

Короткочасні тимчасові навантаження – частина тимчасових навантажень, що діють періодично або епізодично, змінюючись як по тривалості своєї ді, так і за величиною. В розрахунках приймається їх максимально можлива величина.

Особливі тимчасові навантаження – це такі навантаження, які обумовлені  кліматичними, геологічними або сейсмічними особливостями району будівництва, або особливостями технологічного процесу в будівлі і можуть раптово виникнути  під час терміну експлуатації цієї будівлі. В розрахунках  і в проектах враховуються ці впливи і  передбачаються додаткові заходи з послаблення впливу цих навантажень на основні несучі конструкції.