Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет), страница 3

Стійкістьстиснутого пластинчастого елемента сталевої конструкції характеризується недопущенням доведення напруженого стану цього елемента до стану нестійкої рівноваги, коли при критичних значеннях стискуючих зусиль і нормальних напружень може бути втрачена несуча здатність пластинки шляхом випинання стінки елемента або хвилеподібної деформації стиснутої полиці.

Поясні  шви – це кутові зварні шви, які поєднують втавр стінку і полицю складеної зварної двотаврової балки. Основною вимогою до них є безперервність шва по всій довжині балки.

Шарнірні вузли закріплення кінців колони приймаються умовно, тому що, хоча нижній кінець колони закріплений до фундаменту болтами, а верхній кінець закріплений також болтами з головними балками площадки, все ж при максимальних навантаженнях допускається безкінечно малий поворот цих кінців.

Гнучкість стержня – це величина, яка врешті решт визначає його несучу здатність з умови стійкості. Ця величина прямо пропорційна розрахунковій довжині стиснутого стержня і знаходиться в зворотній пропорційній залежності від радіусу інерції перерізу цього стержня.

Наскрізна колона складається з двох або більшої кількості віток, поєднаних між собою для забезпечення сумісної роботи всіх елементів стержня колони поєднуючими елементами (планками або розкісною решіткою).

Розрахункова  довжина центрально стиснутого стержня визначається множенням його геометричної довжини на коефіцієнт m, який залежить від способу закріплення нижнього та верхнього кінців стержня.

Вільна вісь колони з наскрізним перерізом проходить через центр ваги її поперечного перерізу в напрямку між двома вітками, що складають цей переріз.

База колони – це нижня частина колони, яка спирається на фундамент. Існують різні способи конструктивного рішення бази. Так, за статичною ознакою  бази ділять на шарнірні та жорсткі, які в свою чергу мають по декілька конструктивних рішень – з пониженою та підвищеною траверсою, колони з фрезерованим торцем, і т.п.

Траверса бази – це вертикальні сталеві листи, приварені з двох боків колони і до опорної плити колони. Траверса призначена для сприйняття вертикального поздовжнього зусилля в стержні колони і передачі та рівномірного розподілення цього зусилля на бетон фундаменту.

Опорнаплита бази колони призначена для збільшення опорної площі при передачі стискуючого зусилля зі стержня колони на бетон фундаменту з метою зменшення величини напруження під підошвою цієї плити. Товщина плити розраховується на згин від відпору бетону фундаменту з допомогою емпіричних таблиць академіка . Б.Г.Гальоркіна.

Діафрагма  - це сталеві пластинки, уварені між полицями і стінкою двотаврового або будь-якого іншого складеного перерізу сталевої конструкції. Призначається для збільшення локальної (місцевої) жорсткості елемента в цьому перерізі.

Оголовок колони – це верхня її частина, призначена для спирання і закріплення  головних балок робочої площадки, а також для сприйняття навантажень, що приходяться на колону з відповідної вантажної площі.

Довговічність – це властивість протягом встановленого тривалого часу не руйнуватися або втрачати міцність.

Вогнестійкість – це властивість матеріалів, виробів, конструкцій, будівель та споруд чинити опір дії вогню та високих температур, не піддаватися загорянню, не деформуватися, зберігати свої несучі та захисні засоби

Теплопровідність - кількість теплоти, що передається через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (с) при стаціонарному градієнті температури 1 K. Теплопровідність - це безпосередній обмін енергією між частинками тіл, які контактують, або частинками одного й того самого тіла, що рухаються хаотично.

Напруження -це частина внутрішнього зусилля в перерізі конструктивного елемента, яка приходиться на одиницю площини цього перерізу (см2 або м2).

Несучі  елементи - сприймають навантаження, що виникають в будівлі і діють на нього ззовні (навантаження від власної ваги конструкцій самої будівлі, обладнання, снігу, вітру, людей, тощо).