Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет), страница 5

Вісьстержня  - це лінія, що проходить через центри ваги поперечних перерізів стержня

Стійкість елемента характеризується його здатністю не випинатися і витримувати найбільші можливі зусилля стиску, що виникають

Центрально  стиснуті або розтягнуті елементи  - це такі, в якихзусилля діє по осі, яка проходить через центри ваги поперечних перерізів стержня.

Пружна стадія роботи елемента конструкції характеризується  таким станом  найбільшого напружено-деформованого стану роботи, при якому, після  зняття навантажень, форма і розміри елемента повертаються до первісних значень.

Пластичні  деформації – це такі, ,коли при роботі елемента деякий час  в режимі найбільшого напружено-деформованого стану після зняття  навантажень, форма і розміри елемента не повертаються до первісних значень,тобто елемент  одержує залишкові деформації.,

Балка - Балкою називається горизонтально розташований стержень, що працює на згин

Нейтральна  вісь балки – це горизонтальна лінія,яка проходить вздовж балки через центри ваги її поперечних перерізів

Епюра – це графічне зображення розподілу зусиль або напружень по довжині стержня або по висоті перерізу.

Момент  опору перерізу  - це геометрична характеристика перерізу стержня, яка використовується для визначення максимальних напружень в крайніх фібрах балки. Визначається діленням моменту інерції перерізу Ix або Iy на максимальну відстань від нейтральної осі балки до відповідної грані перерізу.Вимірюється в см3..

Реологіянаука про зміну властивостей речовин  у часі під дією тих чи інших факторів, в даному випадку навантажень.

Трахеіди порожнисті клітини деревини, дуже витягнуті в довжину, із загостреними кінцями. В 1см3  деревини приблизно розмущується 420 000 трахеїд.

Вони займають більше 90% загального об’єму деревини. В процесі росту дерева трахеїди своїми загостреними кінцями вростають  між  іншими подібними їм елементами.

Анізотропнийматеріал – це такий, в якому механічні властивості різні в різних напрямках і залежать  від  кута між напрямком діючого зусилля і напрямком волокон. При співпаданні напрямку сили і волокон міцність деревини досягає максимального значення. 

Гранична гнучкість  центрально стиснутих стержнів наводиться в Нормах (СНиП ІІ-25-80), і в розрахунках конструкцій і призначенні їх перерізів не може бути перевищена.

Бетон  -  це штучний каменеподібний матеріал, що отримується в результаті твердіння суміші, що складається з в'яжучого, води і заповнювачів. Властивості складових коливаються в широких межах, тому і характеристики бетонів дуже різноманітні.

Кубіковаміцність бетону – визначається стискуванням кубічного зразка з бетону розмірами, як правило, 15х15х15см.

Тріщиностійкість  з.-б. конструкцій – нормована  будівельними  нормами характеристика  напружено-деформрваного стану з. – б. елемента, яка встановлює граничну величину зусиль щодо утворення і розкриття тріщин в розтягнутій зоні цього елемента.

Робочістержні – основні  арматурні стержні з.-б. елемента, які сприймають розтягуючи або зрізуючи напруження .

Монтажні, стержні - слугують для   об'єднання робочих стержнів в арматурні сітки або каркаси.

Періодичного профілю арматурні стержні – арматурна кругла прокатна сталь зі змінним перерізом по довжині.

Напружувана арматура – робочі арматурні стержні , які розтягуються з розрахованим попередньо зусиллям і закріплюються в упорах опалубки перед укладанням бетону. Після твердіння і одержанням бетоном проектної міцності закріплені кінці цих стержнів обрізуються і їх попередній натяг майже повністю передається на бетон, рівномірно стискуючі його по всій довжині стержня .

Поперечна  арматура – арматурні стержні конструктивного з.-б. елемента, які розташовані впоперек діючих в елементі розтягуючи зусиль  ї слугують для об’єднання поздовжніх і робочих стержнів у плоский або об’ємний каркас.

Розподільча арматура - арматурні стержні, які слугують, в основному, для більш рівномірного розподілу перерізуючи зусиль по довжині елемента.