Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет), страница 2

Відправочні елементи – це частини великорозмірних конструкцій, що виготовляються на спеціалізованих підприємствах і відправляються на місце будівництва. Цілісний елемент збирається з відправочних елементів(марок) на споруді.

Розбивочніосі – це основні осі будівлі, які позначаються («виносяться») на місці будівництва об’єкта і від яких відраховують інші розміри частин будівлі.

Конструкційосі – це умовні лінії, які проходять через центри ваги поперечних перерізів у кожному елементі будівлі.

База колони – це нижня частина сталевої колони, яка спирається на фундамент і перерозподіляє зусилля тиску на слабкіший, ніж сталь колони, бетон фундамента.

Оголовок колони – верхня частина сталевої колони, на яку спираються, центруються  і закріплюються на ній головні балки робочої площадки.

Маркірування – присвоєння кожному типу елементів конструкції або споруди назви й порядкового номера(«марки»).

Крок – ряд однакових відстаней між  однотипними елементами або конструкціями.

Нормальні напруження – це частина поздовжнього зусилля в розтягнутому або стиснутому елементі конструкції, яка приходиться на одиницю площі поперечного перерізу цього елемента і діє по нормалі до площини цього перерізу.

Жорсткість настилу – це відношення величини прогину смужки настилу шириною 1см до кроку другорядних балок (тобто до прогону цієї смужки)  від максимально можливих навантажень. Будівельними нормами встановлена допустима відносна величина цього прогину 1/150.

Другорядні балки – це елементи балочної клітки робочої площадки, які безпосередньо сприймають навантаження від ваги настилу, захисного шару (підлоги), корисного (технологічного) навантаження на підлогу і власної ваги  і передають ці навантаження у вигляді опорних реакцій на головні балки.

Головнабалка – це елемент балочної клітки, на який спираються другорядні (або допоміжні) балки, передаючи на нього всі діючі вище постійні і тимчасові (корисні) навантаження. Її переріз повинен забезпечити міцність і жорсткість балки від дії цих навантажень і власної ваги. В свою чергу головна балка, спираючись на колони робочої площадки, передає на них ці навантаження у вигляді опорних реакцій.

 Оптимальна висота головної балки – це така висота, при якій забезпечується найбільш раціональний (економний) розподіл сталі між стінкою і поясами зварного двотаврового перерізу головної балки.

Мінімальна висота головної балки – це така висота, при якій забезпечується необхідна жорсткість балки, що регламентується для головних балок робочих площадок таблицею 19 [3]: ().

Корозійна стійкість – властивість металу до опору окисленню киснем з повітря і потоншенню незахищених сталевих елементів у часі. Одним із засобів підвищення корозійної стійкості основних елементів сталевих конструкцій є прийняття їх проектної товщини не меншою від 8мм.

Геометричні характеристики перерізу – використовуються в конструктивних розрахунках елементів будівельних конструкцій для визначення розподілу внутрішніх напружень в будь-яких перерізах цих елементів при будь-яких напружено-деформованих станах(НДС) -  розтязі, стискові, поздовжньому та поперечному згині, крутінні та комбінованих, або складних, НДС. Наприклад: площа перерізу(А,см2), момент опору(W,см3),момент інерції(I,см4), статичний момент(S,см3), радіус інерції(i,см),та ін.

 Загальнастійкість головної балки робочої площадки та місцева стійкість її стиснутих елементів характеризується сталістю (незмінюваністю) її форми в горизонтальній площині від дії згинаючого моменту і забезпечується розрахунковими розмірами її поперечного перерізу і встановленням розрахункової кількості ребер жорсткості.

Пружна стадія роботи конструкції – це інтервал наростання внутрішніх зусиль і нормальних напружень  в характерних перерізах сталевих елементів, найбільшою контрольною величиною якого приймається розрахунковий опір відповідної марки сталі, встановлений за межею текучості цієї сталі (smax < Rygс).